Herstelwerkzaamheden aan zeilschip zijn deugdelijk uitgevoerd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 170284/178503

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De ondernemer heeft een reparatie aan het zeilschip van consument uitgevoerd. Volgens de consument is het polyesterwerk slordig uitgevoerd en het rubber profiel niet recht en symmetrisch teruggeplaatst. De ondernemer legt uit welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en stelt dat de schade is gerepareerd naar oorspronkelijke staat. De deskundige die is ingeschakeld door de commissie bevestigt delen van de klacht van consument. De commissie stelt vast dat de onderzoeksmethode van de deskundige juist is geweest. De commissie is gelet op hetgeen over en weer door partijen verklaard is en gelet op het rapport van de deskundige van oordeel dat de ondernemer de reparatie aan de spiegel van het schip deugdelijk heeft uitgevoerd. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft een door de ondernemer uitgevoerde reparatie aan het zeilschip van de consument.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft een polyesterreparatie aan de spiegel van het zeiljacht van de consument uitgevoerd. Het polyesterwerk is volgens de consument slordig (niet strokend) uitgevoerd en het rubber u profiel is niet recht en symmetrisch teruggeplaatst. De consument heeft de reparatie niet geaccordeerd, maar de ondernemer stelt dat het voor de reparatie ook zo was en weigert er nog iets aan te doen. De consument heeft drie getuigen die het schip jaarlijks voor hem poetsen die stellen dat genoemd profiel wel degelijk symmetrisch en recht heeft gezeten.

De consument heeft de factuur volledig betaald, omdat de ondernemer het jacht niet te water wilde laten indien de rekening niet volledig was voldaan. Dit is volgens de consument ook niet correct, omdat hij heeft aangekondigd de Geschillencommissie in te schakelen en daarmee zou het retentierecht van de ondernemer komen te vervallen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer geeft aan dat het schip van de consument aan bakboordzijde achter op de spiegel schade had. Een expert van de verzekering heeft de schade bekeken. Er zaten ook meerdere haarscheuren aan stuurboordzijde, maar de expert heeft alleen toestemming gegeven voor reparatie van de schade aan bakboordzijde. Om de plekken goed te kunnen bewerken heeft de ondernemer de stootrand, die achter op de spiegel is gemonteerd, verwijderd. Bij deze boten loopt de romp onder de spiegel iets door. Zo ontstaat er een uitstekende rand. Op die uitstekende rand, zit een stootrand verlijmd. Deze rand was ook voor de reparatie niet symmetrisch. Aan de getuigenverklaringen die de consument heeft overgelegd kan niet veel waarde worden gehecht nu dit geen nautische experts zijn.

De ondernemer stelt dat de schade is gerepareerd naar oorspronkelijke staat.

Deskundigenrapport
De commissie heeft onderzoek laten uitvoeren door een deskundige. De klachten zijn onderzocht door de heer G. Beekman, hierna te noemen: de deskundige. Hij heeft over zijn onderzoek op 5 september 2022 schriftelijk aan de commissie gerapporteerd. De inhoud van dit rapport geldt – voor zover hierna niet aangehaald – als hier herhaald en ingelast.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het rapport van de deskundige.

De consument heeft bij bericht van 15 september 2022 gereageerd op het rapport van deskundige. In de kern komt zijn reactie hierop neer: aangezien het schip in het water met haar spiegel naar de steiger lag was de reparatie slechts van bovenaf te beoordelen, en dat was helaas grotendeels onmogelijk. De deskundige was niet bereid om het schip uit het water te laten halen om de reparatie beter te kunnen beoordelen. Indien dat laatste wel was gebeurd, zou hij de gestelde afwijkingen veel beter hebben kunnen beoordelen.

De deskundige stelt dat de rubberrand niet strokend was. Het niet stroken geldt ten aanzien van het polyesterwerk, niet voor de rubberrand. Deze laatste zit scheef. De deskundige stelt dat de rubberrand na 15 jaar niet meer flexibel zou zijn, maar de consument heeft deze na demontage in zijn handen gehad en deze was nog uiterst soepel. De rand is gemonteerd met kit. Vermoedelijk is de oude kit niet overal uit de bodem van het u-profiel verwijderd waardoor dit aan bakboord beduidend verder van het spiegelvlak zit dan aan stuurboord. Het gaat om ca. 1,5 centimeter. De deskundige heeft verzuimd de foto waarop dat duidelijk te zien is, in zijn rapportage op te nemen.

Op het tijdstip van de expertise stond de zon hoog aan de hemel en waren de oneffenheden volgens de consument slecht te zien. De deskundige heeft geen gebruik gemaakt van foto’s die door de consument zijn aangereikt, althans hij maakt daarvan geen gewag in zijn rapportage.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Beide partijen hebben desgevraagd bevestigd dat de commissie bevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen en om daarin te kunnen beslissen, en dat van het door partijen overeengekomene onlosmakelijk deel uitmaken de hier voor de bevoegdheid van deze commissie relevante HISWA-voorwaarden.

De commissie overweegt als volgt.

De deskundige heeft het volgende aan de commissie gerapporteerd:

“Deze Dufour heeft een de rubberen stootrand die over de rand van de flens verbinding van de romp – spiegel met kit wordt aangebracht. Dat deze rubberen stootrand niet zou ‘stroken’ kan
ondergetekende niet delen. De spiegel loopt bol en rond. Een bijzonder lastig vorm om een oude rubberrand opnieuw te monteren. Het zou mogelijk kunnen zijn dat deze rubberen rand een paar millimeter is verschoven bij montage t.o.v. de oorspronkelijk plaats. Een rubberen stootrand van circa 15 jaar is niet meer zo flexibel als een nieuwe. Tevens is dit inherent aan de constructie van de romp-spiegel verbinding en het stootrand profiel.

[Consument] klaagt ook over het feit dat de polyester reparatie op het vlakke deel van de spiegel, ‘hobbels of bobbels zouden zitten. Deze heeft ondergetekende niet kunnen constateren. Het vlakke deel van de spiegel is gerepareerd met een glasmat waarna de gelcoat is aangebracht. Nadat de gelcoat is aangebracht wordt er geschuurd en gepolijst om de schade ’onzichtbaar’ te maken. Als er ‘hobbels’ in zouden zitten zou je er tijdens het schuren en polijsten, door de ‘hoge punten’ gaan en zouden deze dus zichtbaar worden. Dit is in het onderhavige geval niet zichtbaar.

Conclusie;
Ondergetekende is van mening dat de polyester reparatie aan de spiegel vaktechnisch goed is uitgevoerd.”

De consument heeft de bevindingen en conclusies van de deskundige betwist. De consument heeft aangegeven dat het onderzoek niet op een juiste wijze is uitgevoerd, omdat het schip ten behoeve van het onderzoek niet uit het water is gehaald. De commissie volgt de consument hierin niet. Gegeven het feit dat de gerepareerde schade ruim boven de waterlijn zat, was een visuele inspectie in dit geval ook naar het oordeel van de commissie een adequate onderzoeksmethode.
De consument heeft betoogd dat de afwijkingen groter zijn dan uit het rapport van de deskundige naar voren komt, met name doordat de ondernemer geen foto opgenomen heeft van het u-profiel op een plek waar een afwijking van circa 1,5 centimeter zichtbaar zou zijn. Het had op de weg van de consument gelegen om zijn stelling nader te onderbouwen, bijvoorbeeld door een dergelijke foto (alsnog) aan de commissie te overleggen. De consument heeft zijn standpunt op dit punt onvoldoende aannemelijk gemaakt. De door hem bij zijn reactie op het deskundigenrapport overgelegde foto is daartoe onvoldoende, mede gelet op hetgeen hierna ten aanzien van de flexibiliteit van het rubber wordt geoordeeld.
De consument heeft voorts betoogd dat de deskundige ten onrechte in zijn rapport vermeld heeft dat de rubberen rand minder flexibel zou zijn. Gelet op de leeftijd van het schip acht de commissie het aannemelijk dat het rubber inderdaad minder flexibel is geworden en daardoor moeilijker te verwerken. De commissie acht ook deze stelling van de consument onvoldoende onderbouwd.

De commissie ziet alles bijeen geen aanleiding om tot een ander oordeel dan de deskundige te komen en zij neemt dit dan ook over en maakt dit tot de hare.

De commissie is gelet op hetgeen over en weer door partijen verklaard is en gelet op het rapport van de deskundige van oordeel dat de ondernemer de reparatie aan de spiegel van het schip deugdelijk heeft uitgevoerd. De commissie acht de klacht daarom ongegrond en zal de consument in het ongelijk stellen.

Hetgeen partijen ieder voor zich verder nog naar voren hebben gebracht, behoeft naar het oordeel van de arbiters geen verdere bespreking, nu dat niet tot een ander oordeel kan leiden.

Beslissing
De commissie, naar redelijkheid en billijkheid, met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst en de daarvan deel uitmakende voorwaarden:

• verklaart de klacht ongegrond;
• wijst af het door de consument verlangde.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie, bestaande uit de heer mr. J.N. de Blécourt, voorzitter, de heer J. Zetzema, mevrouw mr. M.T. Buiting, leden, in aanwezigheid van de heer mr. D.C.J. Frijlink, secretaris, op 14 december 2022.