Kenteken driekwart jaar eerder aangevraagd dan levering van ‘nieuwe’ auto.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: (On)deugdelijke levering/reparatie/onderhoud    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE02-0325

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 30 maart 2002 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe Fiat Seicento tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 8.476,50.
De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 30 maart 2002.
 
De consument heeft op 13 april 2002 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. 

De afspraak was een nieuwe auto van 2002. Auto is volgens kenteken van augustus 2001. De auto is niet nieuw, ik ben de tweede eigenaar (zie datum deel I en II).
 
De consument verlangt ontbinding of nakoming van de overeenkomst.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 30 maart 2002 hebben wij een overeenkomst gesloten met de consument inzake de verkoop van een Fiat Seicento. Tijdens het verkoopgesprek hebben wij duidelijk gemaakt dat het om een auto ging waarvoor al een kenteken was aangevraagd. Dit verklaardt de hoge korting ad € 1.300,– inclusief btw, die wij de consument hebben geboden. Anders zou deze korting hooguit 4 procent hebben bedragen van de netto catalogusprijs, in dit geval € 306,56. Op de dag van de koopovereenkomst hebben we de auto geregistreerd. Deze datum, 30 maart 2002, is de afgiftedatum van deel I en daarmee het formele bouwjaar van de auto. Voor de goede orde tussen het moment van kentekenaanvraag en aflevering heeft de auto in de showroom gestaan en dus geen berijder gekend. Bij aflevering op 13 april 2002 stond de kilometerteller dan ook op nul. Bij levering op 13 april 2002 heeft de consument niets gezegd over het kenteken van de auto. Dat wij hem verplicht zouden hebben de auto mee te nemen, zoals de consument suggereert is dan ook pertinent niet waar.
 
De ondernemer heeft aangeboden een nieuwe auto te leveren tegen bijbetaling van € 1.300,–.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Uit hetgeen door partijen over en weer is gesteld in de stukken en ter zitting is het volgende gebleken.
Ondernemer heeft op 30 maart 2002 aan de consument een nieuwe personenauto verkocht met als bouwjaar 2002. Deze auto had echter al in augustus 2001 een kenteken van de RDW toegekend gekregen, te weten 15-HK-JV. Met dit kenteken is de auto aan de consument geleverd. Over de toekenning van dit kenteken is de consument voor de aankoop niet geïnformeerd. Daarmede staat naar het oordeel van de commissie vast dat de consument niet geleverd heeft gekregen wat hij is overeengekomen met de ondernemer, te weten de levering van een auto met als bouwjaar 2002. Een auto met een kenteken van 2001 kan immers niet als zodanig gelden. Dat de auto aan consument met enige korting is verkocht doet naar het oordeel van de commissie aan het bovenstaande niet af.
Ontbinding van de overeenkomst is derhalve gerechtvaardigd. De ondernemer dient de auto terug te nemen en aan de consument het door hem betaalde bedrag terug te betalen.
 
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
 
De overeenkomst d.d. 30 maart 2002 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer de auto terug dient te nemen en aan de consument het door hem betaalde bedrag ad. € 8.476,50
terug dient te betalen.
 
Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 4 weken na de verzenddatum van dit bindend advies.
 
De commissie wijst het meer of anders verlangde af.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Auto op 12 november 2002.