Kerstpakket niet in Liberia aangekomen. Consument had zelf moet beoordelen of een aanvullende verzekering gewenst was.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Postzending - vermissing    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 74210

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de verzending van een postpakket.   De consument heeft op 17 december 2012 de klacht voorgelegd aan [de ondernemer].   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft medio oktober 2012 een pakket naar een geadresseerde in Liberia gestuurd. De verzendkosten waren € 109,15. Het pakket woog 14.910 gram, bevatte diverse zaken en is voorzien van een barcode. De geadresseerde heeft het pakket niet ontvangen. [De ondernemer] stelt dat het pakket niet meer te traceren en dus zoek is. Op de site van [de ondernemer] staat nog steeds (28 januari 2013) dat het pakket onderweg is.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De inhoud van het pakket bestond uit allerlei cadeautjes. Het was een kerstpakket voor de geadresseerden. De loketmedewerker van [de ondernemer] heeft de consument niet verteld dat de zending verzekerd kon worden verzonden. De consument wil graag dat het pakket alsnog wordt gevonden en aan de geadresseerden wordt afgeleverd. Indien dit onmogelijk is wil de consument dat hij en [de ondernemer] samen, ieder voor de helft, de schade dragen. De verzendkosten bedragen € 105,30.   De consument verlangt vergoeding van kosten en schade.   Standpunt van [de ondernemer]   Het standpunt van [de ondernemer] luidt in hoofdzaak als volgt.   Uit onderzoek van [de ondernemer] blijkt dat het pakket op 17 oktober 2012 vanuit Amsterdam naar Monrovia is verzonden. Wat er daarna met het pakket is gebeurd, is bij [de ondernemer] niet bekend. Wel is duidelijk geworden dat het pakket niet aan de geadresseerde is afgeleverd. Op basis van de vaststelling dat het pakket zich in Liberia bevond, heeft een medewerker van [de ondernemer] tweemaal navraag bij Liberia Post gedaan. Beide keren heeft Liberia Post niet gereageerd. Op grond daarvan gaat [de ondernemer] ervan uit dat het pakket niet aan de geadresseerde is afgeleverd.   De consument heeft het pakket met [een traceertraject] verzonden. De vervoersvoorwaarden waaronder dit pakket is verzonden sluiten vergoeding van de schade uit. Met betrekking tot de stelling van de consument dat hem aan het loket niets is verteld over de risico’s van de door hem gekozen verzendwijze en dat hij de keuze had de zending te verzekeren stelt [de ondernemer] dat het aan de consument zelf is om te beoordelen of hij aanvullende service wenst.   Ter zitting heeft [de ondernemer] verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het pakket is in Monrovia gearriveerd. Daarna ontbreekt ieder spoor. [De ondernemer] heeft tweemaal aan Liberia Post informatie omtrent het pakket opgevraagd, doch zij heeft daarop geen reactie ontvangen. [De ondernemer] is van mening dat het pakket als verloren moet worden beschouwd. [De ondernemer] is van mening dat zij de verzendkosten ad € 105,30 aan de consument moet vergoeden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vaststaat dat de consument medio oktober 2012 naar een geadresseerde in Liberia heeft gezonden. Gezien de stelling van [de ondernemer] staat tevens vast dat het pakket wel in Liberia is aangekomen, doch niet aan de geadresseerde is afgeleverd.   De consument verlangt dat [de ondernemer] het pakket opspoort en alsnog aflevert aan de geadresseerde. Aangezien Liberia Post niet heeft gereageerd op het verzoek van [de ondernemer] informatie te verschaffen inzake het pakket en [de ondernemer] daaruit afleidt dat het pakket als verloren moet worden beschouwd, is de commissie van oordeel dat op die grond dit deel van de vordering van de consument moet worden afgewezen. Daarnaast vordert de consument vergoeding (van de helft) van de schade. De aansprakelijkheid van [de ondernemer] voor schade die voortvloeit uit behandeling van postzendingen is vastgelegd in artikel 29 van de Postwet 2009 en nader uitgewerkt in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden voor de universele Postdienst 2012 (hierna: AVP). Op grond van de voorwaarden is [de ondernemer] aansprakelijk voor schade als het betreffende pakket met de services “Aangetekend” of “Verzekerservice” zijn verzonden. Kortheidshalve verwijst de commissie naar de AVP artikel 9.3. De consument stelt dat de loketmedewerker hem niet attent heeft gemaakt op de “Verzekerservice”. Met [de ondernemer] is de commissie van oordeel dat het aan de consument zelf is om, op grond van de inhoud van het pakket, te beoordelen of hij een aanvullende service wenst. Niet heeft de consument gesteld of is de commissie anderszins gebleken dat de consument met de loketmedewerker over de mogelijkheid van een aanvullende service heeft gesproken. Daarnaast geldt dat op alle postvestigingen en op de website van [de ondernemer] informatie beschikbaar is omtrent de aanvullende services.   Gelet op hetgeen de commissie hiervoor heeft overwogen en omdat vaststaat dat het pakket alleen met de [traceerservice] is verzonden, zal de commissie de vordering tot vergoeding (van de helft) van de schade afwijzen.   Omdat [de ondernemer] van mening is dat het pakket niet aan de geadresseerde is afgeleverd is zij, naar het oordeel van de commissie, tekortgeschoten in haar contractuele verplichting jegens de consument. Op grond daarvan zal de commissie beslissen dat [de ondernemer] de vervoerskosten ad € 105,30 aan de consument moet vergoeden en dat de klachten van de consument deels gegrond zijn.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   PostNL betaalt aan de consument een vergoeding van € 105,30. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient [de ondernemer] overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,42 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post.