Klager had moeten begrijpen dat prijs onjuist was

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie schriftelijk    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI06-0898

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 20 mei 2006 bij het boekingskantoor gedane boeking, waarbij het boekingskantoor heeft bemiddeld bij het leveren van een vliegreis voor 2 personen naar New York in de Verenigde Staten met verblijf in een hotel op basis van logies voor de periode van 17 oktober 2006 t/m 24 oktober 2006 voor de som van € 814,–.   Klager heeft een bedrag van € 1.215,50 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Klager heeft op 23 mei 2006 de klacht voorgelegd aan het boekingskantoor.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Het boekingskantoor verbreekt de boekingsovereenkomst en geeft hiervoor een drietal redenen aan.   Het hotel is volgeboekt en klager was niet bereikbaar op 22 mei 2006 (tussen 14.25 uur en 16.30 uur), terwijl het boekingskantoor in de algemene voorwaarden zet dat bevestiging van reservering bindend is en klager binnen 2 uur van boeking bereikbaar moest zijn. Dat was in deze situatie 20 mei tussen 17.00 uur en 19.00 uur. Klager was in dit tijdsbestek bereikbaar. In een latere mail biedt het boekingskantoor dezelfde reis tegen een hogere prijs aan. Het boekingskantoor heeft een fout gezet op internet (samen met nog andere aanbiedingen die fout zijn) en stelt zich hiervoor niet aansprakelijk maar geeft niet aan wie wel aansprakelijk is. Als laatste beroept het boekingskantoor zich op het artikel in de ANVR “kennelijke fout: of “kennelijke vergissing” en klager had moeten weten dat de prijs die het boekingskantoor op de website heeft gezet niet reëel is. Dit terwijl nog andere aanbiedingen op de website stonden, van hetzelfde kaliber als het Hilton blijkbaar, tegen nog lagere prijzen.   Klager heeft door deze situatie andere aanbiedingen mis moeten lopen en de prijzen worden steeds hoger naarmate de tijd vordert. Verder is klager erg teleurgesteld dat zij deze reis niet heeft kunnen maken. Klager heeft de volledige correspondentie hieromtrent tussen haar en het boekingskantoor overgelegd.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De betreffende aanbieding was op de website niet aangemerkt als speciale aanbieding.   Klager verlangt dat zij de geboekte reis alsnog kan maken, of een gelijkwaardig alternatief voor dezelfde prijs.   Standpunt van het boekingskantoor   Het standpunt van het boekingskantoor luidt in hoofdzaak als volgt.   Klager heeft op 20 mei 2006 via de website van het boekingskantoor een boekingsformulier ingestuurd voor een 7-daagse reis naar New York, met vertrekdatum 17 oktober en verblijf in hotel Hilton Time Square. Wegens grote drukte kon de reserveringsaanvraag niet direct worden verwerkt; klager is hiervan middels een e-mailbericht op de hoogte gesteld. Op 22 mei is de reserveringsaanvraag in behandeling genomen en bleek, dat de vermelde prijs niet juist was. De reis werd op de website van het boekingskantoor voor € 407,–, de werkelijke prijs ligt tussen de € 1.200,– en € 1.400,– (afhankelijk van de beschikbare vluchten). De medewerkers van het boekingskantoor hebben op 22  mei verschillende malen getracht klager telefonisch te bereiken om haar te informeren, echter zonder resultaat. Na herhaaldelijke pogingen is de reserveringsaanvraag komen te vervallen. Klager heeft hiervan per e-mail bericht ontvangen. Op 23 mei 2006 heeft klager per mail te kennen gegeven, dat zij het niet eens was met het feit dat de reserveringsaanvraag was komen te vervallen. Klager eist naleving van de overeenkomst. In een later stadium heeft klager haar belangen overgedragen aan [een verzekeringsmaatschappij]. Zoals uit de door de commissie ontvangen stukken blijkt, betreurt het boekingskantoor het zeer, dat er foutieve aanbiedingen op zijn website hebben gestaan. Gezien het grote prijsverschil tussen de gepubliceerde prijs en de werkelijke prijs beroept het boekingskantoor zich op een kennelijke fout. Volgens het boekingskantoor had klager kunnen voorzien, dat de gepubliceerde prijs niet juist was, temeer daar een verblijf in het Hilton Times Square voor 5 nachten was inbegrepen. Zoals ook gesteld door de ANVR, kan het niet de bedoeling zijn dat partijen profiteren van elkaars fouten. Omdat het boekingskantoor zich terdege realiseert dat hij klager heeft teleurgesteld door haar niet binnen de door het boekingskantoor gestelde termijn te informeren, heeft het boekingskantoor als tegemoetkoming in het geleden ongemak een vakantiewaardecheque aangeboden ter waarde van € 200,–. Dit aanbod is echter door klager afgewezen. Zij houdt vast aan haar eis de reis naar New York te kunnen maken voor een basisreissom van € 407,–. Klager benadrukt herhaaldelijk, dat zij geen verplichting had om ook na de gestelde 2 uur bereikbaar te zijn. Het boekingskantoor wijst erop, dat als hij klager wel had kunnen bereiken, dit niets had veranderd aan de situatie. Het boekingskantoor zou ook dan blijven vasthouden aan het feit dat deze foutieve vermelding een kennelijke fout betreft. Op de website van het boekingskantoor wordt in de algemene voorwaarden bovendien vermeld:   Hoewel wij grote zorg besteden aan de opmaak en inhoud van onze website, kan het onverhoopt voorkomen dat u onjuistheden op de website aantreft. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.   Het boekingskantoor wil graag het standpunt van de commissie vernemen en heeft derhalve geen schikking getroffen met klager om het prijsverschil te delen.   Het boekingskantoor heeft d.d.23 juni 2006 een vergoeding aangeboden van € 200,– met name, zoals ter zitting is aangegeven, omdat er pas na 2 dagen met klager is gebeld. Toen de boeking in het systeem was ingevoerd bleek het prijsverschil en daarna is tevergeefs geprobeerd klager telefonisch te bereiken.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie is van oordeel, dat klager had kunnen begrijpen, dat, gelet op de locatie van het hotel, het aantal overnachtingen etc. de gepubliceerde prijs niet juist was en dat het hier om een kennelijke vergissing van het boekingskantoor ging. In zoverre is de problematiek met betrekking tot het telefonisch contact tussen het boekingskantoor en klager niet relevant. De commissie acht het aanbod dat het boekingskantoor heeft gedaan ter oplossing van de klacht, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. Klager is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan.   Omdat dit aanbod reeds voor het aanhangig maken van het geschil bij de commissie is gedaan, is de klacht ingevolge het reglement van de commissie in die zin derhalve ongegrond.   Het boekingskantoor is echter gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de commissie dit een redelijke oplossing van het geschil acht.   Het in depot gestorte bedrag ad € 1.215,50 dient aan klager geretourneerd te worden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen. Het boekingskantoor is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voorzover daaraan nog niet is voldaan.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het bedrag wordt aan klager geretourneerd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 15 september 2006.