Klager heeft vakantiewoning zelfstandig via de website van de reisorganisator geboekt. Op grond van de info van de website (met link naar Google streetview) mocht klager verwachten dat de vakantiewoning zeer nabij een doorgaande weg zou liggen.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie schriftelijk    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 108998

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 30 juni 2016 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich heeft verplicht tot het leveren van een verblijf in een appartement in Novigrad in Kroatië voor 4 personen, gedurende de periode van 21 augustus tot en met 2 september 2016 voor de som van € 2.476,–.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.

Het verblijf heeft niet aan de verwachtingen voldaan.
Het appartement lag direct aan een drukke weg en tegenover een bouwmarkt. Klager had tijdens het boeken geen inzicht in de exacte locatie van het appartement en vooraf was ook geen melding gemaakt van de ligging aan een drukke weg.
Bij aankomst heeft klager geklaagd bij de host, echter deze kon niets betekenen.
Klager heeft gedurende de gehele vakantie enorm veel geluidsoverlast ondervonden.
Klager heeft de vakantie grotendeels niet aan de rand van het eigen zwembad doorgebracht, maar is dagelijks naar de kust getrokken. Dit bracht de nodige kosten met zich mee: brandstof, parkeren, eten en drinken, totaal € 500,–.

In reactie op het verweer van de reisorganisator heeft klager samengevat en in hoofdzaak nog het volgende verklaard.
De redenen dat ter plaatse geen officiële melding aan de reisorganisator is gedaan zijn de volgende:
– ¬Ten tijde van de boeking waren voor de gewenste periode in het hoogseizoen geen andere geschikte huizen beschikbaar in de nabije omgeving, een alternatief zou niet voor handen zijn geweest;
– Op het moment van aankomst (een late, relatief rustige zondagmiddag) was de werkelijke overlast moeilijk in te schatten en heeft klager zich derhalve volledig geïnstalleerd;
– Nadat de overlast werd geconstateerd heeft klager deze volgens de voorwaarden gemeld bij de huiseigenaar, die geen oplossing bood;
– Eenmaal geïnstalleerd (inclusief baby) had klager na een hectisch jaar geen behoefte om een complete verhuizing te ondergaan.
Ter zake de kaart merkt klager op dat de website geen mogelijkheid biedt om vooraf te constateren dat er sprake zal zijn van een overlast van dien aard als ondervonden, evenmin geeft de kaart aan dat het huis direct aan een drukke weg met bouwmarkt is gelegen. De kaart die beschikbaar is op de website van de reisorganisator wekt de indruk dat de afstand tot het huis bijna 35 meter is, in werkelijkheid ligt er een stoep van 1 meter.

Klager verlangt een vergoeding van € 1.239,– totaal.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.

De reisorganisator vindt het jammer tijdens het verblijf niets van klager te hebben vernomen. Klager heeft daarmee niet gehandeld volgens de huurvoorwaarden en de reisorganisator is niet in de gelegenheid gesteld het probleem te verhelpen. Een verplaatsing naar een vergelijkbaar vakantiehuis was in dit geval wellicht (coulancehalve) nog een optie geweest.
Ook had klager voorafgaand aan de boeking zelf kunnen bekijken hoe en waar het vakantiehuis exact was gelegen, via de Google-maps kaart op de website. Door in te zoomen op de kaart had klager kunnen zien dat het huis naast een autoweg is gelegen en eventueel, bij vragen over het type van de weg, navraag bij de reisorganisator kunnen doen. De reisorganisator weerspreekt hiermee zeer nadrukkelijk het argument dat niet de mogelijkheid is geboden om de accommodatie voorafgaand aan de boeking te bestuderen.
Ondanks het feit dat klager er (ten onrechte) vanuit ging dat meer informatie over het huis pas na boeking beschikbaar zou komen, is klager toch overgegaan tot boeking van het huis. Dit is klagers vrije keuze geweest. Klager had er ook voor kunnen kiezen contact op te nemen indien er nog onduidelijkheden waren.
De reisorganisator heeft geen reden gezien voor een compensatie.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Klager heeft de vakantiewoning zelfstandig via de website van de reisorganisator geboekt. Op basis van de informatie op de betreffende website (een link naar Google-maps en Google-streetview) mocht klager verwachten dat de vakantiewoning zeer nabij een doorgaande weg zou liggen. Ook is op Google-streetview zichtbaar dat tegenover de locatie van de vakantiewoning een wat rommelig terrein (bedrijventerrein?, bouwlocatie?) ligt. De commissie is van oordeel dat uit deze informatie reeds blijkt dat het niet om een rustig gelegen vakantiewoning gaat. Nu klager kennelijk bijzondere waarde hecht aan een rustige ligging, was er derhalve voldoende reden om nog voor een definitieve boeking contact op te nemen met de reisorganisator voor nadere informatie. Klager heeft echter nagelaten om extra informatie op te vragen en heeft ondanks de beschikbare informatie op de website de vakantiewoning geboekt. Gezien de indicaties die op mogelijke overlast duiden, heeft klager derhalve de mogelijke overlast voor lief genomen.

De commissie sluit overigens niet uit dat de mate van overlast ter plaatse wat tegenviel. Klager heeft echter ook ter plaatse niet de moeite genomen om contact op te nemen met de reisorganisator, nadat de huiseigenaar geen oplossing wist te bieden. De te volgen procedure bij klachten ter plaatse is in de toepasselijke voorwaarden beschreven en wordt op de website van de reisorganisator nader uitgelegd. Op het huurcontract is een noodtelefoonnummer in Nederland vermeld.
Door het probleem niet nog tijdens de vakantie aan de reisorganisator voor te leggen, heeft klager de reisorganisator de kans ontnomen om nog tijdens de vakantie iets voor klager te betekenen. Het was niet aan klager om op voorhand te besluiten dat de reisorganisator geen oplossing zou kunnen bieden. Klager heeft immers geen inzicht in het totale aanbod van de reisorganisator inclusief eventuele annuleringen. Voorts lijkt klager de overlast te bagatelliseren door op voorhand een verhuizing af te wijzen vanwege het feit dat zij zich niet opnieuw wilde installeren.

Gelet op het voorgaande ziet de commissie geen grond voor een compensatie.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De klacht is ongegrond.

Het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 18 mei 2017.