Kosten advocaat kunnen niet als schade worden gevorderd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Advocatuur    Categorie: Schade    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ADV08-0150

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening van de advocaat ter zake van zijn bijstand aan de cliënt in een civiele procedure en de declaraties die de advocaat voor zijn werkzaamheden in rekening heeft gebracht.   Standpunt van de cliënt   Het standpunt van de cliënt luidt in hoofdzaak als volgt.   De cliënt is met de advocaat een overeenkomst tot dienstverlening aangegaan. De zaak betrof een geschil omtrent de nakoming van een bemiddelingsovereenkomst inzake een hypothecaire geldlening. De cliënt stelt zich op het standpunt dat de advocaat hem verkeerd heeft voorgelicht over de kansen in de procedure. Er is verzuimd om de kosten van de advocaat in de procedure te betrekken waardoor deze kosten voor eigen rekening van de cliënt zijn gekomen. In de visie van de cliënt is er onvoldoende rekening gehouden met zijn wensen en ideeën. Er is niet of nauwelijks gereageerd op de klachten van de cliënt en er is veelvuldig aangestuurd op het intrekken van de procedure. Tenslotte heeft de cliënt aangevoerd dat er veel wisseling van advocaten heeft plaatsgevonden waardoor veel informatie dubbel overlegd moest worden. Hierdoor is de declaratie onnodig hoog geworden. Desgevraagd heeft de cliënt ter zitting een urenspecificatie overgelegd, gedateerd 11 november 2005, en een uitgewerkte toelichting op de declaratie door de advocaat. Ter zitting heeft de cliënt nog gesteld dat de advocaat in de procedure heeft verzuimd te stellen dat de wederpartij (lees: de oorspronkelijke wederpartij van de cliënt in de civiele procedure) ten onrechte geen rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten voor de cliënt.   Op grond van het voorgaande verzoekt de cliënt de commissie een vergoeding vast te stellen van € 9.189,– zijnde het bedrag aan reeds betaalde advocaatkosten.   Standpunt van de advocaat   Het standpunt van de advocaat luidt in hoofdzaak als volgt.   De advocaat heeft de klachten van de cliënt gemotiveerd betwist en hij stelt zich op het standpunt dat de werkzaamheden voor de cliënt naar behoren heeft verricht. De cliënt heeft destijds de declaratie betaald. Aangezien de vordering van de cliënt door de rechtbank bij vonnis van 8 maart 2006 volledig is toegewezen, kan de advocaat zich niet verenigen met het verwijt van de cliënt dat zijn zaak inhoudelijk door de advocaat niet goed zou zijn behandeld. Door de opvolgende advocaten is met de overdracht rekening gehouden en zijn verrichte werkzaamheden in verband met de overname niet in rekening gebracht. Ook hiervan is de cliënt telkens schriftelijk op de hoogte gesteld. De cliënt heeft daarop nimmer negatief gereageerd. De concept dagvaarding is aan de cliënt toegestuurd en door hem goedgekeurd. De advocaat heeft excuses aangeboden voor de op zich te trage behandeling van de klacht.   Op grond van het voorgaande verzoekt de advocaat de commissie om de klachten van de cliënt ongegrond te verklaren en de door de cliënt gevorderde schadevergoeding af te wijzen.   Beoordeling van het geschil   Naar aanleiding van het over en weer door partijen gestelde overweegt de commissie het volgende.   In zijn faxbericht van 23 december 2008 heeft de advocaat gesteld dat de cliënt niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn klacht aangezien meer dan negen maanden is verstreken tussen de afwikkeling van het dossier en het indienen van de klacht door de cliënt bij het kantoor van de advocaat. Gelet op de bepalingen hieromtrent in het Reglement van de commissie heeft de advocaat ter zitting het vorenstaande ingetrokken. De advocaat heeft verklaard dat daarop door de commissie niet meer behoeft te worden beslist.   In de overgelegde stukken treft de commissie geen gronden of aanwijzingen aan voor de door de cliënt geformuleerde en door de advocaat gemotiveerd weersproken bezwaren. De verwijten van de cliënt vinden geen steun noch in de correspondentie noch in de processtukken, en ook op de zitting van de commissie is niet van nadere feiten gebleken. Met name de klacht van de cliënt dat de advocaatkosten van de cliënt niet zijn verhaald op c.q. gevorderd van de wederpartij in de civiele procedure door de advocaat, kan naar het oordeel van de commissie niet slagen. Immers, de kosten van de advocaat kunnen niet als schade worden gevorderd nu de wet daarin voorziet middels het systeem van forfaitaire proceskostenveroordeling. De gevorderde schadevergoeding dient dan ook te worden afgewezen.   De commissie is voor wat betreft de kosten van de door de advocaat verrichte werkzaamheden niet gebleken dat de hoogte of de omvang van de declaraties gelet op de verrichte werkzaamheden bovenmatig of buitenproportioneel is. Uit de overgelegde specificatie volgt naar het oordeel van de commissie niet dat er honorarium zou zijn betaald aan de overdracht van andere advocaten. Niet gebleken is dat de gedeclareerde werkzaamheden dubbele werkzaamheden zouden betreffen. Bovendien heeft de cliënt de declaratie van de advocaat betaald. De stelling van de cliënt hieromtrent faalt derhalve.   De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarbij zij als maatstaf voor het handelen van de advocaat hanteert dat deze heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende advocaat. De commissie is van oordeel dat de advocaat inzake de onderhavige klacht als zodanig heeft gehandeld en dat de klacht van de cliënt ongegrond is. Met zijn werkwijze is de advocaat zijn inspanningsverplichtingen correct nagekomen. De advocaat heeft naar beste eer en geweten geadviseerd. Van enig onprofessioneel handelen is geen sprake geweest. Bovendien heeft de cliënt zijn vordering toegewezen gekregen door de rechtbank.   De ter zitting opgeworpen stelling van de cliënt omtrent de rechtsbijstandsverzekering kan naar het oordeel van de commissie evenmin doel treffen. Immers, de cliënt heeft zijn stelling op geen enkele wijze met stukken gestaafd; naar het oordeel van de commissie is de wens van de cliënt omtrent de rechtsbijstandverzekering niet uit de overgelegde stukken gebleken.   De advocaat heeft nog betoogd dat de cliënt niet zou kunnen klagen over de hoogte van de declaratie nu er is gefactureerd door Lawyers Plus. Dit standpunt wordt door de commissie gepasseerd nu dit meebrengt dat door het enkel wijzigen van het incassoadres de advocaat zich aan de controle van zijn declaratie zou kunnen onttrekken, hetgeen naar het oordeel van de commissie lijnrecht indruist tegen de strekking en bedoeling van de onderhavige geschillenregeling waaraan de advocaat zich vrijwillig heeft onderworpen.   Derhalve dient als volgt te worden beslist.   Beslissing   Het door de cliënt verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Advocatuur op 7 januari 2009.