Maatverandering onmogelijk met goed gevolg te realiseren, consument is echter medeverantwoordelijk.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Schade    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEX02-0035

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 maart 2002 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een bruidsjapon met toebehoren tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.262,82. De levering vond plaats op 5 september 2002.   De consument heeft op 11 september 2002 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De bruidsjaponnen in de winkel van de ondernemer hebben een standaardmaat van 42/44. Mijn kledingmaat is 36. Aangezien het bovenlijfje van de uitgekozen japon een topje is, zou het volgens de ondernemer geen probleem zijn om deze op mijn maat te maken.   Bij pasbeurten op 4 juni, 16 juli, 8 augustus en 4 september 2002 werd het artikel achtereenvolgens afgespeld, opnieuw afgespeeld en steeds gecorrigeerd. Daarbij kreeg ik te horen dat ik mijn gewicht in gaten moest houden en rechtop moest staan. Tijdens de laatste pasbeurt leek het artikel in orde te zijn en wij hebben het op 5 september 2002 afgehaald.   Het bleek dat er op de sleep een kleine vlek zat. Verder zaten op sommige plekken de borduursels van de top los. Op de trouwdag, 6 september 2002 bleek, de bijgeleverde slip niet netjes afgewerkt te zijn. Bij het aantrekken van het artikel zakte de hoepel gelijk weer een stuk naar beneden. Het schouderdeel van de top was toch te wijd, zodat de bh-bandjes zichtbaar waren. De knoopjes waren scheef op de achterkant aangebracht en bleken bovendien niet goed bevestigd te zijn. In het gemeentehuis en tijdens het diner vielen er twee knoopjes af.   De staat waarin het artikel zich bevond heeft een domper gelegd op de huwelijksdag. Op de gemaakte foto’s is duidelijk te zien dat de top niet goed aansloot.   Ik heb mij vervolgens tot de ondernemer gewend met het verzoek het artikel in orde te maken. De ondernemer reageerde dermate onprofessioneel en kwetsend dat excuses daarvoor op de plaats zijn.   De consument verlangt herstel van het artikel plus een schadevergoeding met excuses.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De desbetreffende coupeuse heeft ruim dertig jaar ervaring en kan zeer goed beoordelen of het op maat maken van een artikel mogelijk is. In dit geval was vooral de top te wijd, maar omdat deze voldoende coupe-verwerkingsnaden heeft, was het op maat maken geen enkel probleem. Op 4  juni werd het artikel afgespeld.   Tijdens de tweede pasbeurt op 16 juli was de top tamelijk te wijd en moest deze opnieuw worden afgespeld. Bij dit soort werkzaamheden is gewichtsverandering altijd een groot probleem. Wij vragen dan ook de klant hierop te letten, waarop de consument echter geïrriteerd reageerde. Verder is op verzoek van de consument besloten een aantal sierknoopjes op het bovenlijfje te zetten en het slipje 0,5 cm in te nemen. Bij de pasbeurt op 9 augustus bleek de opnieuw ingeregen japon te strak te zitten. De zijnaden van het bovenlijfje zijn 2 cm uitgelegd. De consument werd weer gevraagd op haar gewicht te letten. Op 22 augustus bleek het artikel weer te ruim te zitten. De top moest rondom maar liefst 8 cm worden ingenomen en ook de pettycoat moest op maat worden gemaakt. Op 4 september is het artikel voor de laatste keer gepast. Zowel de consument als haar moeder waren tevreden met het eindresultaat. Omdat het artikel nog geperst moest worden en moest uithangen, kon de consument de volgende dag het artikel ophalen.   Tijdens het persen zijn geen ongerechtigheden als een vlek geconstateerd. Ondanks de vele werkzaamheden zijn geen extra vermaakkosten in rekening gebracht.   De consument is teruggekomen met de klacht over een olievlek en met de bewering dat het artikel uit elkaar was gevallen. Met dit laatste werd bedoeld dat twee sierknoopjes ervan af waren gegaan. Deze knoopjes staan op een steeltje en vallen dus zelden in een echte lijn. Losgeraakte borduursels hebben wij niet geconstateerd. De consument had het artikel in een weekendtas gepropt. Dit getuigt niet van de zorgvuldige behandeling die een dergelijk artikel verlangt. Het artikel was bovendien ongelooflijk smerig. Gezien de staat van het artikel kunnen wij niet beoordelen of de genoemde gebreken door ruw gebruik of tijdens normaal gebruik zijn ontstaan. De betekenis van de klachten zijn ons inziens sterk overtrokken.   Ondanks alle zorg die wij aan onze artikelen besteden, kan er altijd iets fout gaan. Wij proberen klachten echter altijd zo snel mogelijk op te lossen en sturen desnoods onze coupeuse op de huwelijksdag naar de klant om een gebrek te verhelpen. De consument heeft zich echter dermate agressief jegens ons opgesteld, dat zij onze goodwill heeft verspeeld. Wij waren dan ook nog slechts bereid de knoopjes aan de consument op te sturen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het artikel zorgvuldig onderzocht. De commissie komt tot de volgende bevindingen en overwegingen.   De door de consument overgelegde foto’s laten duidelijk zien dat het losse bovenstuk van het artikel (de top) bij de bovenarmen en de hals niet aansluit, zoals bij dit model mag worden verwacht. Wat er dan ook zij van de door de ondernemer gestelde gewichtswisselingen van de consument, het wordt alleszins begrijpelijk geoordeeld, dat de consument zich tijdens de huwelijksdag verre van gemakkelijk in het artikel heeft gevoeld.   Als niet weersproken staat vast dat het artikel van de standaardmaat 42/44 is ingeklonken naar maat 36. Bij dit model waar de schouderbanden met het voorpand respectievelijk het achterpand uit één geheel zijn gesneden en met ingestikte baleinen de vorm wordt verkregen, is het vaktechnisch bezien onmogelijk om met goed resultaat een dergelijke maatverandering te realiseren. Hier was het verkoopadvies op zijn plaats geweest om een ander model uit te kiezen, indien het artikel niet op de maat van de consument bij de fabrikant te bestellen zou zijn geweest. Hoe vakkundig en ervaren een coupeuse ook is, hooguit twee maten kunnen worden overbrugd.   Daar staat echter tegenover dat de consument zelf mede verantwoordelijk is voor haar keuze en tijdens de pasbeurten voldoende gelegenheid heeft gehad om het artikel goed te beoordelen. Met het uiteindelijke resultaat van het pasmaken heeft de consument zich bovendien akkoord verklaard, al is dit wellicht onder druk van de nabije huwelijksdag geweest.   Het gemiste gebruiksgenot op de huwelijksdag wordt onder de gegeven omstandigheden beide partijen toegerekend. Dit brengt mee dat de consument een financiële genoegdoening toekomt. Deze genoegdoening wordt vastgesteld naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, daarbij mede rekening houdende met het gegeven dat dit speciaal voor gebruik tijdens één speciale gelegenheid vervaardigde artikel gediend heeft voor het doel waarvoor het werd aangeschaft.   Losse borduursels zijn niet geconstateerd. De twee ontbrekende knoopjes op de rug betreffen inderdaad sierexemplaren. De sierknoopjes zijn, naar is vastgesteld, in een rechte lijn naast de rits bevestigd. Tekenen van onvoldoende bevestiging van de sierknoopjes ontbreken, zodat ervan wordt uitgaan dat door een niet nader te achterhalen invloed van buitenaf de twee thans ontbrekende exemplaren zijn losgeraakt. Over de vlek op de sleep kan onder de niet eensluidende verklaringen over en weer achteraf geen oordeel worden gevormd. Behoudens sleepvuil op de rok verkeert het artikel in een goede staat. Het aangetroffen sleepvuil is van dien aard dat dit, naar valt aan te nemen, door een professionele reiniger met goed resultaat verwijderd kan worden.   De tussen partijen geëscaleerde onenigheid kan slechts worden betreurd. Het gaat de commissie te ver zich hierover verder uit te uit te spreken.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 325,00. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 45,38 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,00.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Textiel, op 22 januari 2003.