Mitex-voorwaarden kennen geen schadevergoedingsregeling bij annulering van de overeenkomst door de consument. Schadevergoeding van 30% van het aankoopbedrag redelijk en billijk geoordeeld.

  • Home >>
  • Bruidsmode en Maatwerk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEX06-0016

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 januari 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een avondjapon met sjaal (verder te noemen: het artikel) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 395, –. De levering heeft niet plaatsgevonden.   De consument heeft een bedrag van € 195,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik ben tevoren niet op de hoogte gesteld van de voorwaarden van de [branche]. Deze voorwaarden heb ik achteraf zelf van internet gehaald.   De verlangde aanbetaling is meer dan 50% van de aankoopsom, terwijl dit volgens de voorwaarden maximaal 50% mag zijn.   Het artikel is aangeschaft voor een bruiloft, maar is in feite een avondjurk. Op de aankoopbon staat ook avondjurk. Het artikel hing ook niet op de eerste etage met bruidsmode. Omdat de bruiloft geen doorgang vond, verzocht ik de ondernemer met annulering van de koop in te stemmen, maar de ondernemer beroept zich erop dat het toch om een bruidsjapon gaat. Volgens de ondernemer kan ik daarom geen gebruik maken van de in artikel 5, lid i van de voorwaarden aangegeven ruilmogelijkheid, hoewel ik aan de daarin gestelde voorwaarden heb voldaan (niet gedragen en binnen acht dagen na levering).   De consument verlangt kosteloze annulering of een tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op de bestelbon zijn de afspraken tussen partijen vastgelegd, zoals de datum van de eerste pas, de trouwdatum en de aanbetaling. Op deze bestelbon is bovendien uitdrukkelijk vermeld dat de [branche] voorwaarden van toepassing zijn en dat annulering niet is toegestaan. Nadat de koop was gesloten hebben wij de nodige voorbereidingen getroffen, zoals het uit het rek halen en apart hangen van het artikel, alsmede het bestellen van een vervangend exemplaar.   Ruim zeven maanden later ontvingen wij een brief van de consument waarin zij aangeeft de overeenkomst te willen annuleren, omdat het artikel bedoeld was als bruidsjapon en dat de bruiloft geen doorgang zal vinden. Daarnaast stelt de consument dat zij recht heeft op ruiling omdat zij voldoet aan de voorwaarden van artikel 5, lid 1.   Wettelijke regels betreffende ruiling of annulering (als er geen sprake is van non-conformiteit) bestaan niet. Wij gaan er echter vanuit dat de [branche] voorwaarden van toepassing zijn. De consument beroept zich er bovendien op.   In artikel 6 van de [branche]-voorwaarden is aangegeven dat annulering van het huwelijk om welke reden dan ook in beginsel geheel voor rekening en risico van de consument is en de consument geenszins ontslaat van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de koopovereenkomst. De eis dat de koop een “officiële” bruidsjapon betreft, wordt in dit artikel niet gesteld. Het argument van de consument dat er een avondjapon is gekocht, levert haar evenmin voordeel op, aangezien de in artikel 5, lid 1 van de voorwaarden genoemde termijn van acht dagen in augustus 2006 al ruimschoots was verstreken.   Wij verzoeken de commissie dan ook de klacht van de consument af te wijzen en haar te houden aan volledige betaling met afname van het artikel. Mocht de commissie desondanks menen dat er recht op ruiling is, dan kan er alleen sprake zijn van ruiling door een ander product, maar niet van het verkrijgen van een tegoedbon.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Voorop wordt gesteld dat de commissie haar bevoegdheid om geschillen te beslechten ontleent aan de [branche]-voorwaarden. De consument heeft ervoor gekozen haar klacht aan de commissie voor te leggen, weshalve de commissie naar redelijkheid en billijkheid uitspraak zal doen met in achtneming van de overeenkomst tussen partijen en de daarvan deel uitmakende voorwaarden.   De reden waarom de consument op haar aanschafbeslissing wil terugkomen is van persoonlijke aard en ligt binnen haar risicosfeer. De door de consument verlangde kosteloze annulering komt dan ook niet voor toewijzing in aanmerking en dienaangaande heeft de ondernemer het gelijk aan zijn zijde. De in de [branche]-voorwaarden vastgelegde ruilmogelijkheid heeft als uitgangspunt, dat daarop binnen acht dagen een beroep moet worden gedaan. Hier heeft echter geen levering plaatsgevonden, weshalve het redelijk wordt geacht voor de termijn van acht dagen het sluiten van de overeenkomst tot uitgangspunt te nemen. Alsdan heeft de consument de termijn inderdaad ruimschoots overschreden. Daarnaast meent de consument ten onrechte dat een tegoedbon ter waarde van de aanschafprijs van het artikel gelijk staat aan ruilen, hetgeen logischerwijs inhoudt het vervangen van het ene artikel door een nader overeen te komen ander artikel.   In het algemeen geldt de regel dat de consument, wanneer hij eenzijdig de overeenkomst beëindigt zonder dat er sprake is van een aan de ondernemer toe te rekenen tekortkoming, de schade die de ondernemer daarvan ondervindt dient te vergoeden. Onder schade vallen niet alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten aan opslag en dergelijke, maar tevens gederfde winst en omslag van algemene kosten. De [branche]-voorwaarden kennen geen schadevergoedingsregeling bij annulering van de overeenkomst door de consument, zoals in andere branches, waar in overleg met de branche en de Consumentbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguliersoverleg van de Sociaal-Economische Raad verkoop-, leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden tot stand zijn gekomen. Dit wordt in dit geval waar het artikel niet door het pas maken of door speciale bestelling op verzoek is geïndividualiseerd voor de consument onredelijk bezwarend geacht. In aansluiting tot de in andere branches geldende annuleringsregelingen wordt hier een schadevergoeding van 30% van het aankoopbedrag overeenkomstig de te hanteren normen van redelijkheid en billijkheid geoordeeld.   De tussen partijen spelende vraag of het artikel nu als bruidskleding of als avondkleding dient te worden aangemerkt, wordt verder niet relevant geoordeeld en evenmin de overige over een weer aangevoerde kwesties.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht in de kern van de zaak ongegrond is. Het door de consument betaalde klachtengeld komt derhalve niet voor vergoeding in aanmerking. De commissie oordeelt echter voldoende aanleiding aanwezig de consument in haar beslissing de keuze te geven tussen het afnemen van het artikel tegen volledige betaling of het annuleren van de overeenkomst tegen betaling van 30% van het aankoopbedrag.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   De consument heeft de keuze tussen:   Het afnemen van het artikel, waarbij de ondernemer recht heeft op de restantbetaling ad € 195,–, dat in depot staat.   Of   Het betalen een bedrag van € 118,50 als annuleringskosten aan de ondernemer; hetgeen meebrengt dat de ondernemer de consument nog een bedrag van € 76,50 terugbetaalt en de consument het depot bedrag toekomt.   De consument maakt haar keuze binnen vier weken aan de ondernemer en aan het secretariaat van de commissie kenbaar. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig de keuze van de consument. Zodra de commissie bericht heeft ontvangen van beide partijen dat een en ander overeenkomstig de beslissing is geschied, zal het depotbedrag van € 195,– overeenkomstig de keuze van de consument in de hiervoor vermelde zin worden afgewikkeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Textiel en Schoenen op 7 december 2006.