Natuursteenfiguur is door ondernemer niet goed gelegd. De ondernemer krijgt de kans om de figuur door een deskundige stratenmaker voor zijn rekening te laten vervangen.

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: GRO09-0015

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 3 september 2007 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van diverse bestratingwerkzaamheden in de achtertuin bij de woning van de consument, waaronder een natuursteenfiguur, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 10.889,–. De werkzaamheden zijn opgeleverd op 9 oktober 2007.   De consument heeft een bedrag van € 889,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 1 augustus 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De natuursteenfiguur is op een onprofessionele wijze gelegd. Deze had droog gevoegd moeten worden, waarbij overmatig voegmiddel onmiddellijk had moet worden verwijderd. Verder had het gebruik van een staalborstel niet mogen plaatsvinden, omdat bekend is dat het ijzer van de borstel in de natuursteen achterblijft en gaat oxideren. Plaatselijk herstel is niet mogelijk. De gehele natuursteenfiguur zal moeten worden vervangen. Bij brief van mijn gemachtigde d.d. 1 augustus 2008 is de ondernemer in gebreke gesteld en gesommeerd de natuursteenfiguur te vervangen. De ondernemer heeft vervolgens enkele stenen losgehaald, maar daarbij is het gebleven. Ik heb nu geen enkel vertrouwen meer in de ondernemer en wil dat de natuursteenfiguur door een ander bedrijf op kosten van de ondernemer wordt vervangen. Ik heb een offerte laten maken door een ander bedrijf. Dit biedt de noodzakelijke werkzaamheden aan voor € 1.808,80. Dat bedrag wens ik van de ondernemer te ontvangen.   De consument verlangt een schadevergoeding van € 1.808,80.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij erkennen dat de natuursteenfiguur nog niet goed is en zijn bereid deze te vervangen. Dat kunnen wij voor een veel lager bedrag doen dan het bedrag dat de consument verlangt. Ik kan garanderen dat het werk in mijn opdracht door een deskundige stratenmaker wordt uitgevoerd en ik sta dus volledig voor het resultaat in.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Bij de aanleg van de nieuwe bestrating in de achtertuin is centraal een vierkant opengelaten. Hiervoor heeft de consument een natuursteenfiguur gekocht. De ondernemer zou dit plaatsen, voegen en afwerken. Dit is de eerste keer mis gegaan bij het voegen. De ondernemer heeft een nieuwe natuursteenfiguur gekocht en geplaatst. Deze plaatsing is niet vakkundig uitgevoerd. Stenen uit de figuur sluiten onderling niet netjes aan en daardoor zijn er storende verschillen in de breedte en hoogte van de voegen ontstaan. Op enkele plaatsen sluiten de stenen qua hoogte ook niet aan op de aanwezige bestrating. Het voegen is slordig uitgevoerd en op sommige plaatsen is de cementvoeg niet meer aanwezig. Aan een zijde van het vierkant is de bestrating verontreinigd door cement. Aan de andere zijde van het vierkant is het pasmaken niet vakkundig uitgevoerd (slordige voeg en niet de juiste maat steen). Tussen partijen is afgesproken dat de consument een offerte aanvraagt bij een stratenmakerbedrijf en dat dit de natuursteenfiguur zal vervangen op kosten van de ondernemer, mits overeenstemming bestaat over de kosten.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De door de deskundige genoemde afspraak tussen partijen is niet tot uitvoering gekomen, omdat de ondernemer de offerte van het stratenmakerbedrijf veel te hoog vindt. Nu de ondernemer heeft aangeboden het werk niet zelf te zullen uitvoeren, maar daarvoor een deskundige stratenmaker te zullen inschakelen, is de commissie van oordeel dat hij die kans moet krijgen. Voor de consument maakt het in principe geen verschil of een derde rechtstreeks in zijn opdracht werkt of in opdracht van de ondernemer. De ondernemer moet instaan voor het resultaat, wat hij ook heeft aangeboden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer laat de natuursteenfiguur door een deskundige stratenmaker voor zijn rekening vervangen. Hij staat ervoor in dat dit zal worden gedaan naar de eisen van goed en vakkundig werk. Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van dit bindend advies, behoudens onwerkbaar weer. Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet of niet deugdelijk binnen de gestelde termijn is geschied, kan de consument zich weer tot de commissie wenden zonder opnieuw klachtengeld te betalen.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 230,–.   Zodra de commissie bericht heeft ontvangen van beide partijen dat een en ander overeenkomstig de beslissing is geschied, zal het depotbedrag van € 889,– aan de ondernemer worden overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 15 december 2009.