Niet nakoming betalingsafspraak; ondernemer gerechtigd om af te sluiten

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Afsluiting    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 75746

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft abonnementskosten en afsluitkosten.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 37,50 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 1 januari 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft zonder waarschuwing € 25,– afsluitkosten in rekening gebracht. Betalingen van de consument kwamen te laat omdat de ondernemer een verkeerd referentienummer had doorgegeven. De ondernemer stuurt geen herinneringen, waardoor de consument niet wist dat zij te laat was. Voor de dagen waarop was afgesloten, zou restitutie moeten plaatsvinden.   De consument verlangt dat geen afsluitkosten verschuldigd zijn, dat restitutie plaatsvindt voor de dagen dat internet afgesloten was en een schriftelijke bevestiging dat haar opzegging akkoord is.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft de kosten terecht in rekening gebracht. De consument heeft herinneringen ontvangen. Met haar is een betaalafspraak gemaakt, die zij niet is nagekomen. Er is een waarschuwingspagina geplaatst om erop te attenderen dat een bedrag openstond. De ondernemer heeft correct en zorgvuldig gehandeld.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de beschikbare gegevens leidt de commissie af, dat de consument de door haar verschuldigde bedragen niet of niet tijdig aan de ondernemer heeft betaald. Dat leidt tot kosten en na verloop van tijd tot afsluiting. Het is niet gebleken dat de ondernemer onzorgvuldig te werk is gegaan bij de incasso of het afsluiten.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Het door de consument betaalde depotbedrag ad € 37,50 wordt aan de ondernemer betaald.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 12 juli 2013.