Notaris heeft op basis van de door erfgenamen verstrekte gegevens akte van verdeling opgesteld. Deze gegevens toets hij marginaal. Hij is niet bevoegd zelf recherche te verrichten.

  • Home >>
  • Notariaat >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Notariaat    Categorie: Kwaliteit dienstverlening    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 93758

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

De klacht betreft een tekortkoming van de notaris in de uitvoering van zijn werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van de akte van verdeling van een nalatenschap.

Standpunt cliënte

Voor het standpunt van de cliënte verwijst de commissie naar de overgelegde stukken, met name bijlage 4.1, bladzijde 1 t/m 7, die hierbij als ingelast dient te worden beschouwd.

In hoofdzaak luidt de klacht als volgt.

In verband met vermoede malversaties door haar broer met betrekking tot de bankrekening van haar moeder, heeft cliënte een onderzoek verricht naar de financiële stukken die ten grondslag lagen aan de akte van verdeling van de nalatenschap van haar vader.

Uit opgevraagde bankrekening gegevens is haar gebleken dat een aantal bedragen niet is opgenomen in de akte van verdeling. Het gaat om een totaal bedrag van € 3.614,43. Afgezien van het feit dat haar erfdeel te laag is, is door de notaris ook bij de aangifte voor de erfbelasting uitgegaan van een onjuiste opgave.

De cliënte heeft aan de notaris bij brief van 4 oktober 2014 een aantal vragen voorgelegd betreffende de verschillende bedragen opgenomen in de akte van verdeling en de onderliggende stukken. Voorts heeft zij verzocht om kopieën uit het dossier.

De notaris heeft niet schriftelijk op de brief geantwoord maar heeft haar een voicemail bericht achtergelaten. De cliënte vermoedt dat de notaris, gelet op de inhoud van dit voicemail bericht, haar vermoedens met betrekking tot de financiële malversaties van haar broer niet serieus neemt. Dit is de reden geweest dat zij opnieuw een brief aan de notaris heeft geschreven in plaats van mondeling de zaak met hem te bespreken. Omdat de notaris niet reageerde heeft zij uiteindelijk een klacht tegen hem ingediend.

De cliënte verwijt de notaris dat hij bij het opstellen van de akte van verdeling niet gekeken heeft naar de rekeningdatum van de [bank 2]-rekening. Hij had moeten opmerken dat het afschrift dateert van na de datum van het overlijden van haar vader.

De notaris is volgens de cliënte bij het opstellen van de akte van verdeling tekortgeschoten in zijn taakuitvoering. Daarnaast verwijt de cliënte de notaris dat hij niet heeft geantwoord op haar brieven en zij geen inzage in het dossier heeft kunnen krijgen.

De cliënte verzoekt de commissie de notaris te veroordelen tot:
a. het verlenen van inzage in het dossier en afschriften van het complete dossier;
b. het kosteloos herstellen van de fouten in de akte van verdeling en aangifte erfbelasting; en
c. het schriftelijk beantwoorden van haar vragen in haar brief van 4 oktober 2014.

Voorts vordert de cliënt:
– een schadevergoeding van € 2.697,66, te weten: € 2.560,70 aan kosten die de notaris in rekening heeft gebracht voor het opstellen van een onjuiste akte van verdeling, € 31,80 aan kosten voor gevoerde correspondentie, € 77,50 aan klachtengeld en € 27,66 aan reiskosten; en
– een berisping van de notaris.

Standpunt notaris

Voor het verweer van de notaris verwijst de commissie naar de overgelegde stukken.
In hoofdzaak komt het verweer op het volgende neer:

De akte van verdeling van de nalatenschap van de vader van de cliënte is opgemaakt op basis van de door de erfgenamen overgelegde stukken. De notaris heeft niet de mogelijkheid en ook niet de taak om bij een nalatenschap onderzoek te verrichten bij banken naar lopende rekeningen.

Kennelijk heeft een erfgenaam nagelaten het saldo bij de [naam bank 1] (€ 3.890,54) op te geven. Daarnaast is een verschil ontdekt van € 38,29 bij de beleggingsrekening van de [naam bank 2]. Dit verschil is veroorzaakt door een omzetting van deze beleggingsrekening waarbij voor de ene rekening valuta- en voor de andere rekening boekdata zijn gebruikt. Gezien het feit dat de banksaldi wel zijn opgegeven bij de aangifte inkomstenbelasting 2010 gaat de notaris ervan uit dat geen sprake is geweest van kwaad opzet.

De notaris is bereid op verzoek en na opdrachtverlening van beide erfgenamen een aanvullende akte van verdeling op te stellen. Echter hij ziet geen aanleiding om dit kosteloos te doen.
De notaris is bereid om antwoord te geven op de vragen van de cliënte, mits zij deze in het kort weergeeft. Tevens kan zij inzage krijgen in het dossier, voor zover dit niet leidt tot schending van de geheimhoudingsplicht.

De notaris is van oordeel dat de cliënte geen schade heeft geleden ten gevolge van zijn werkzaamheden en verzoekt de commissie de vordering van de cliënte af te wijzen.

Beoordeling van het geschil

De commissie merkt in de eerste plaats op dat zij niet bevoegd is een uitspraak te doen in het geschil dat tussen cliënte en haar broer is ontstaan met betrekking tot de financiële afwikkeling van de erfenis van haar moeder. Dit is geen aangelegenheid die het handelen van de notaris betreft.

De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarbij zij als maatstaf voor het handelen van de notaris hanteert dat deze heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris.

Kern van het geschil betreft de vraag of de notaris tekort is geschoten in zijn taakuitoefening met betrekking tot het opstellen van de akte van verdeling van de nalatenschap van de vader van cliënte.

De cliënte heeft aangegeven dat bij het opstellen van de akte van verdeling een bankrekeningsaldo niet is meegenomen en een verkeerd saldo van de beleggingsrekening is opgenomen.

De commissie overweegt als volgt.

De notaris heeft op basis van de door de erfgenamen aan hem verstrekte gegevens de akte van verdeling opgesteld. Deze gegevens kan de notaris niet meer dan marginaal toetsen. Hij heeft niet de bevoegdheid om zelf recherche te verrichten.

De akte is door dan wel namens alle erfgenamen, ook namens cliënte, ondertekend nadat de erfgenamen tevoren een ontwerp van de akte ter beoordeling hadden ontvangen. Met deze ondertekening zijn alle erfgenamen akkoord gegaan met de inhoud van de akte van verdeling.

De cliënte kan niet achteraf de notaris een verwijt maken dat er onjuistheden in de akte staan vermeld. Zij had bij twijfel voorafgaande aan het ondertekenen van de akte onderzoek moeten doen naar de juistheid en volledigheid van de door de erfgenamen verstrekte gegevens.

Overigens is in de akte van verdeling op bladzijde 10 onder “Bepalingen inzake de verdeling” opgenomen dat iedere deelgenoot door ondertekening de verdeling aanvaardt te zijnen bate of schade, zodat deze niet wegens dwaling in de waarde van de verdeelde zaak – leidend tot een benadeling van meer van 25% – kan worden vernietigd. Dit betekent dat de akte van verdeling niet meer kan worden gewijzigd.

De notaris heeft aangegeven dat het mogelijk is om een aanvullende akte van verdeling op te maken. Hiervoor dienen beide erfgenamen toestemming en opdracht te geven. De commissie acht het redelijk dat in dat geval de notaris de kosten van het opstellen van een aanvullende akte in rekening brengt bij beide erfgenamen.

Niet is komen vast te staan dat de notaris de cliënte volledige inzage in het dossier geweigerd heeft. De commissie merkt allereerst op dat de notaris op grond van de verplichtingen voortvloeiend uit zijn ambt in het kader van zijn geheimhoudingsplicht, inzage in bepaalde stukken, zoals identiteitsbewijzen, mag of zelfs moet weigeren.

De commissie is van oordeel dat de notaris in dezen terecht een beroep op zijn geheimhoudingsplicht kan doen ter zake van bepaalde stukken en dat de cliënte vooraf duidelijk dient te communiceren welke stukken zij wil inzien gezien de tijdsbesteding die dit voor het kantoor met zich meebrengt. De commissie acht het niet onredelijk dat de notaris hiervoor kosten in rekening brengt.

Voor zover de klacht ziet op het niet beantwoorden van de brief van 4 oktober 2014 overweegt de commissie als volgt:
Ter zitting heeft de notaris aangegeven dat het hem, gelet op de uitgebreidheid van de briefwisseling, wenselijk leek om de kwestie met de cliënte in een persoonlijk gesprek te bespreken. De notaris is zich niet bewust geweest van de toonzetting van zijn voicemailbericht.

Hoewel de communicatie van de notaris naar de cliënte wellicht duidelijker had kunnen zijn, betekent dit naar het oordeel van de commissie niet dat de notaris in dezen niet heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris.

Gelet op het vorenstaande zal de commissie de klacht van cliënte ongegrond verklaren. Nu van schade door toedoen van de notaris niet is gebleken, zal de commissie de vordering tot schadevergoeding afwijzen. De kosten voor de correspondentie, reis- en klachtengeld blijven op grond van het reglement van de commissie voor rekening van cliënte.
Het door de cliënte meer of anders gestelde behoeft naar het oordeel van de commissie geen verdere bespreking omdat dit niet tot een ander oordeel zal leiden.

Derhalve dient als volgt te worden beslist.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond en wijst alle vorderingen van cliënte af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Notariaat, op 29 juli 2015.