Nummerportering niet gebeurd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEL09-0803

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een vaste telefoonaansluiting.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft in februari 2009 zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van reden de vaste telefoonaansluiting afgesloten. De ondernemer heeft toegezegd dat op 25 maart 2009 de vaste telefoonlijn weer aangesloten zou worden, maar de ondernemer is deze toezegging niet nagekomen.   De consument verlangt vergoeding van de door hem geleden schade ad € 1.200,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft aangevoerd dat bij de overname van het abonnement door de ondernemer per abuis het telefoonnummer niet is geporteerd. Hierdoor is de consument ook nimmer voor de vaste telefoonaansluiting gefactureerd, terwijl hij wel van 10 juli 2008 tot 23 maart 2009 van deze aansluiting gebruik heeft kunnen maken. Dit is in februari 2009 ontdekt. Hierna is de aansluiting op 23 maart 2009 door de ondernemer beëindigd. Het telefoonnummer is niet meer actief en kan derhalve niet aan de consument worden teruggegeven. Bovendien heeft de consument zijn aansluiting op 7 augustus 2009 door een andere provider laten overnemen. De ondernemer verklaart zich bereid tot een coulancevergoeding van in totaal € 250,–. Het inschakelen van een advocaat was niet noodzakelijk. Het door de consument gevorderde bedrag ad € 1.200,– staat niet in verhouding tot de geleverde dienst.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Door de ondernemer wordt erkend dat er een fout is gemaakt met de overname van het abonnement door de ondernemer. Het telefoonnummer van de consument is hierbij abusievelijk niet geporteerd. Dit heeft voor de consument tot veel ongemak geleid, aldus de ondernemer. De klacht van de consument is derhalve gegrond.   Tijdens de zitting heeft de consument verklaard dat hij zich inmiddels heeft neergelegd bij het verlies van zijn oude telefoonnummer en dat hij zijn verzoek tot teruggave van dit telefoonnummer niet langer handhaaft. Het geschil beperkt zich derhalve nog tot de vraag of de consument aanspraak kan maken op een schadevergoeding en zo ja, tot welk bedrag.   De commissie is van oordeel dat het door de ondernemer aangeboden bedrag te laag en derhalve niet redelijk is. Hoewel de consument niet inzichtelijk heeft gemaakt welk bedrag hij gedurende een periode van ongeveer een half jaar extra heeft moeten besteden in verband met het bellen met zijn mobiele telefoon, staat wel vast dat hij gedurende deze periode veel last heeft ondervonden van de onjuiste handelwijze van de ondernemer. De commissie acht een vergoeding van € 500,– voor zowel de kosten van het bellen met zijn mobiele telefoon als voor het ondervonden ongemak redelijk.   De commissie wijst het verzoek van de consument tot vergoeding van de advocaatkosten af. In de eerste plaats heeft de consument deze kosten niet gespecificeerd, zodat ook niet getoetst kan worden in hoeverre deze kosten redelijk zijn. Ten tweede heeft de consument niet aannemelijk gemaakt deze kosten daadwerkelijk te hebben betaald. Ten derde heeft de consument de commissie niet overtuigd van de noodzaak om voor deze kwestie een advocaat in te schakelen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 500,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 6 november 2009.