Ondernemer aansprakelijk voor verloren gaan van het te porteren nummer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Telefoonnummer    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ECD08-0418

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een abonnement voor internet en telefonie.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 51,02 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft een abonnement met nummerbehoud aangevraagd, waarbij de ondernemer zorg zou dragen voor portering en opzegging van het oude abonnement. Na ingangsdatum bleek dat, anders dan was overeengekomen, nummerbehoud niet mogelijk was. De internetverbinding functioneerde per 23 juni 2008. De telefoonverbinding zou per 1 juli 2008 werken, omdat het oude abonnement pas per die datum kon worden beëindigd. Na 1 juli 2008 heeft de ondernemer gevraagd tot 8 juli 2008 te wachten. Na 1 juli 2008 bleek nummerbehoud niet mogelijk. De consument stelt zich op het standpunt dat zij zonder nummerbehoud nooit met de ondernemer zou hebben gecontracteerd.   De consument verlangt kostenloze beëindiging van het contract en schadevergoeding omdat het oude nummer nu weg is. De consument heeft inmiddels een verbinding via een andere provider.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op 27 mei 2008 een abonnement afgesloten voor internet en telefonie. Het abonnement is op 20 juni 2008 opgeleverd, waarna de nummerportering is gestart. Op dat moment bleek dat porteren niet mogelijk was, omdat het opgegeven nummer niet correspondeerde met het opgegeven adres en omdat het nummer reeds door de oude provider was opgeheven. De ondernemer zorgt in het algemeen inderdaad voor opzegging van de oude aansluiting en portering, maar in casu was dat niet mogelijk daar het nummer reeds was opgeheven.   De ondernemer acht zichzelf gelet op deze gang van zaken niet aansprakelijk maar is uit coulance bereid om de consument tegemoet te komen in kostenloze beëindiging van het abonnement en vergoeding van het klachtengeld.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het verweer van de ondernemer is tweeledig. Ten eerste is de gewenste portering niet mogelijk omdat nummer en adres niet met elkaar corresponderen. Ten tweede zou het te porteren nummer reeds zijn opgezegd.   Ter zitting heeft de consument nog nader toegelicht dat in de winkel, waar zij het abonnement heeft afgesloten, heeft besproken dat sprake was van een adreswijziging, hetgeen – naar verluidt – geen probleem behoefde op te leveren. De ondernemer is niet ter zitting verschenen, zodat deze nadere toelichting onweersproken is gebleven. De stelling dat het te porteren nummer reeds zou zijn opgezegd is niet geheel begrijpelijk, nu de ondernemer voor opzegging van dat nummer zou zorg dragen; niet is gebleken dat een ander dat heeft opgezegd. Ook te dien aanzien heeft de ondernemer, door niet ter zitting te verschijnen, deze onduidelijkheid niet weg kunnen nemen.   Gelet op deze omstandigheden is de commissie van oordeel dat het verweer dient te worden verworpen. Niet aannemelijk is geworden dat de ondernemer geen verwijt valt te maken van het verloren gaan van het te porteren nummer, zodat deze daarvoor aansprakelijk dient te worden gehouden. Niet alleen zal het abonnement worden ontbonden, maar de commissie zal in redelijkheid een vergoeding toewijzen van € 100,– voor het verlies van het oude nummer van de consument.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De tussen partijen gesloten overeenkomst wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de consument niets uit hoofde van deze overeenkomst aan de ondernemer verschuldigd is. Eventuele betaalde of geïncasseerde bedragen dienen door de ondernemer aan de consument te worden terugbetaald.   De ondernemer betaalt daarnaast aan de consument een vergoeding van € 100,–. Betaling van alle bedragen dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag van € 51,02 dient te worden terugbetaald aan de consument.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 6 februari 2009.