Ondernemer had suggestie consument moeten overwegen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: Schade / Wanprestatie    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 173764/181108

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De tuin van de consument is gerenoveerd door de ondernemer. De consument is van mening dat de ondernemer de regenton niet goed heeft aangesloten. Ook vindt de consument dat de ondernemer onvoldoende communiceert. Er is onderzoek gedaan door een door de commissie ingeschakelde deskundige. De commissie is van oordeel dat de ondernemer beter had moeten luisteren naar de consument. De kosten worden dan ook tussen partijen verdeeld. De klacht is gegrond.

De uitspraak

in het geschil tussen

mevrouw [CONSUMENT], wonende te [PLAATS] (hierna te noemen: de consument)

en

[ONDERNEMER], gevestigd te [PLAATS] (hierna te noemen: de ondernemer).

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Groen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. De behandeling heeft plaatsgevonden op 1 februari 2023 te Den Haag.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de renovatie van de tuin, de afwatering en de plaatsing van een regenton.

Standpunt consument
Het standpunt van de consument luidt als volgt.

In augustus 2021 is de ondernemer gestart met de renovatie van de tuin. Wij wilden graag een regenton om hemelwater op te vangen en ook omdat wij ontevreden waren met de afwatering die een aantal jaar geleden door een ander bedrijf was aangelegd. Regenwater stroomde door het putje mijn tuin in. Eerder ook vanaf het dak langs mijn ramen. Dit hebben wij destijds opgelost door de dakpannen beter neer te leggen. De afvoer was bij de buren aangesloten maar deze bleek bij het opgraven in augustus 2021 ook een verkeerd afschot te hebben en, zo vertelde de ondernemer, dat kon ook de overstroming veroorzaken. In september 2021 is de regenton geplaatst. Op het moment van aansluiten heb ik de vraag gesteld of de overloop aan de regenpijp niet te hoog is. Ik vond het niet logisch dat deze boven de ton aangesloten werd. Dit ontkende de ondernemer direct. Op 18 oktober 2021 schreef ik via app dat er water onder uit de deksel van de regenton kwam en weer met de vraag of de overloop toch niet helemaal goed aangesloten zat. Mijn vermoedens hierover werden door internet bevestigd.

Op 21 oktober 2021 heb ik de ondernemer nogmaals een app gestuurd met een film dat er water onder uit de deksel en uit de aansluiting bij de overloop kwam. Ik benoem nogmaals dat ik denk dat die te hoog geplaatst is. De reactie op de app is minimaal. Maar ook wanneer ik telefonisch contact heb, wordt ontkend dat dit het probleem is en er wordt gekeken en gezocht naar andere oorzaken. De ondernemer geeft aan hier voldoende kennis van te hebben.

Wanneer ik aangeef dat ik toch denk dat het probleem de overloop is die te hoog geplaatst is, wordt hier niet naar geluisterd en gezegd dat andere oorzaken voor dit probleem zorgen. Wanneer de ondernemer langs komt om te kijken, bespreekt hij alle andere mogelijke oorzaken. Het te hoog zitten van de aansluiting wordt ook dan nogmaals ontkent. Vertrouwend op de deskundigheid van de ondernemer, leek het of er geen andere keus was. Er wordt gegraven, er wordt geboord in mijn fundering, afvoer van het hemelwater wordt naar achter in de tuin geleid. Echter, al deze oplossingen hebben geen baat en kosten mij maar liefst € 1.500,–. Uiteindelijk komen collega’s en sluiten de overloop een stukje lager aan op de regenpijp. Probleem opgelost!! Precies zoals ik het vanaf het begin heb gezegd. Ik laat de ondernemer via de app weten dat ik blij ben dat het is opgelost maar dat ik het vervelend vind dat er al die tijd niet naar mij is geluisterd. De reactie is minimaal. Vervolgens stuur ik een mail waarin ik uitleg dat ik vind dat er niet goed is geluisterd naar de klacht en dat ik baal dat de ondernemer eerst naar andere mogelijke oorzaken heeft gekeken. Hierdoor heeft deze klus mij € 1.500,– euro gekost, terwijl het uiteindelijk een kleine ingreep is geweest om het euvel te herstellen.

Standpunt ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt als volgt.

Om mijn werkwijze nog iets meer toe te lichten heb ik een MP4-filmpje in het dossier bijgevoegd welke ik op 21 oktober 2021 van de consument heb ontvangen via Whatsapp. Op dit filmpje is te zien wat er bij de regenton gebeurde bij zware regenval. Aan de hand van deze beelden heb ik vastgesteld dat het water kolkt. Er is duidelijk te zien dat het water boven de ton vanuit de regenpijp spuit. Door dit filmpje heb ik de ingreep aan de HWA gedaan. De klant heeft hierna ook aangegeven in het gesprek met de deskundige dat het water er niet meer zo hard uit spoot maar eruit vloeide. Mijn fout is geweest dat de regenton niet gelijk zat met de doorvoer op het moment dat wij ons werk in de tuin afsloten, de regenton zat te hoog (De commissie begrijpt: is dat de (overloop)aansluiting te hoog zit en niet de regenton zelf). De aansluiting op de regenpijp (HWA) moest lager. Nadien is ook het vloeien gestopt. Wat mijn inziens ontbreekt in het rapport is dat er een probleem zit in de HWA van de buren. Na overleg met de klant is besloten om dit probleem niet aan te pakken bij de kern maar om het alleen voor henzelf op te lossen. De klant wist vooraf dat er een probleem zat in de HWA, de kern van dit probleem is nog steeds niet helder maar door de geboden oplossing is dit nu geen issue meer. Ik blijf erbij dat de oplossing zit in de aanpassing aan de HWA en niet in het verplaatsen van de regenton.

De hoeveelheid water die op het filmpje te zien is kan niet worden opgevangen door een simpele ingreep als het alléén verlagen van de ton. Zonder de aanpassen aan de HWA zou er nu van onderaf nog steeds een probleem zijn waar deze mensen last van zouden houden. Omdat de klant vooraf al op de hoogte was van de HWA problemen en in het werk altijd in overleg is gehandeld op dit probleem vind ik het bijzonder dat ze blijven hameren op de locatie van de regenton. Mijn inziens staat de locatie van de regenton echt los van het probleem met de HWA

Deskundigenrapport
Door de consument is de woning uitgebouwd (de tuin in) alvorens de tuin wordt aangelegd door de ondernemer. Voor de aanvang van de werkzaamheden, is er melding gemaakt van een overlopend putje en dakgoot bij de uitbouw. Het putje was aangelegd door de bouwaannemer. Bij het aanleggen van de tuin controleert de ondernemer de afvoerbuizen (HWA) en constateert dan dat die van de buren ook aangesloten is op en afwatert op die van consument. De ondernemer besluit in overleg het putje af te koppelen van het geheel, zo dat water daarlangs niet meer in de tuin terecht kan komen. Onderdeel van de tuinaanleg is vervolgens het plaatsen van een regenton.

De ondernemer sluit die aan op de bewuste HWA, maar foutief boven het niveau van de regenton. Deze stroomt vervolgens over. Consument geeft daarop aan dat de aansluiting van de waterton de oorzaak is. De ondernemer meent echter dat er meer aan de hand is en gaat eerst op zoek naar de oorzaak en werkt aan oplossingen, voordat hij tenslotte (als laatste) de aansluiting van de regenton verlaagt. Het probleem van overstromen is daarna niet meer aan de orde.

De uiteindelijk door de ondernemer uitgevoerde maatregelen betreft het aanleggen van een dikkere buis (110 mm) dan die van de aanwezige HWA (80 mm) en deze door de achtertuin naar het daarachter gelegen gemeenteplantsoen te leiden. De ondernemer is ernstig in gebreke gebleven ten aanzien van het correct aansluiten van de regenton op de juiste hoogte en had dat als eerste moeten corrigeren alvorens andere oplossingen te gaan uitvoeren. Dan had onomstotelijk al dan niet duidelijk kunnen worden of de verlaagde regenton aansluiting de problemen volledig en afdoende kon oplossen. Voor mij is het als deskundig oordeel plausibel dat de oplossingen van de ondernemer bijgedragen hebben aan de oplossing. Het water van de woning van de consument (en dat van de buren) moest immers tegen een helling in, afgevoerd worden richting de buren. Zonder deze gedane aanpassingen door de hovenier had het uitsluitend lager aansluiten van de regenton waarschijnlijk niet het gewenste resultaat – geen overlopende regenton of goten- tot gevolg gehad.

De omvang van de klacht(en) acht ik als deskundige gering. Er hoeft aan de huidige situatie niets veranderd te worden; het afvoeren van het regenwater van beide woningen is nu in orde. De consument meent dat de gemaakte kosten voor rekening van hovenier zijn en eist het betaalde terug (€ 1.500,–). Naar mijn mening is dat discutabel en is het delen van de kosten meer in lijn met mijn bevindingen. De ondernemer heeft weliswaar gefaald ten aanzien van de hoogte van aansluiting regenton, maar had eveneens kennis en inzicht ten aanzien van de zwaarte van de overstroming, is daarom verder gaan zoeken en heeft oplossingen gerealiseerd die waarschijnlijk hebben bijgedragen aan het resultaat. Gezien de volgorde van maatregelen en het daarbij verzuimen om als eerste de regentonaansluiting te corrigeren, is nu niet meer onomstotelijk vast te stellen of dat ook daadwerkelijk zo is.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft kennisgenomen van het rapport van de deskundige en neemt zijn conclusie over en maakt deze conclusies tot de hare. De commissie komt echter tot een andere verdeling van de kosten en wel vanwege het volgende.

Op basis van de stukken is aannemelijk dat de consument vanaf het eerst mogelijke moment de ondernemer heeft gewezen op de plaatsing van de afsluiting van de waterton. De ondernemer heeft daarnaar niet geluisterd noch gehandeld. De commissie en zal dan ook tot een andere verdeling van de kosten komen, dan de deskundige heeft voorgesteld. Daaraan doet overigens niet af dat het uiteindelijk opgelost is en de situatie beter was dan daarvoor.

De commissie acht een kostenverdeling 1/3 tot 2/3 dan ook redelijk. De consument zal € 500,– zelf moeten betalen aan de ondernemer en de ondernemer zal € 1.000,– moeten dragen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De consument en de ondernemer dienen de betaling van het openstaande bedrag € 1.500,– als volgt de verdelen. De consument betaalt € 500,– en de ondernemer € 1.000,–

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit mevrouw mr. E. van Die, voorzitter, de heer B. van Swigchem, de heer mr. B.W. Weilers, leden, op 1 februari 2023.