Ondernemer is tekort geschoten in zijn informatieplicht, waardoor de consument niet in staat is geweest zich te beraden op alternatieven. Verzoek om schadevergoeding is toegewezen.

  • Home >>
  • Openbaar Vervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPV02-0022

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de vraag of de ondernemer aansprakelijk is voor het feit dat de trein tussen Amsterdam en Schiphol zodanig is omgeleid dat de consument en haar gezelschap hun vlucht hebben gemist.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In de trein die vanuit Amsterdam vertrok werd pas omgeroepen dat deze niet naar Schiphol zou reizen doch via Haarlem en Leiden zou omrijden. Derhalve hadden zij geen alternatieven meer en bleken zij uiteindelijk te laat op Schiphol aan te komen.   De consument verlangt vergoeding van de extra ticketkosten à raison van € 136,13 (ƒ 300,–) per persoon, in totaal € 816,80 (ƒ 1.800,–) omdat het gaat om zes personen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer wijst vergoeding van schade af op grond van het bepaalde in artikel 34 en 35 van de Algemene Voorwaarden en artikel 8:108 van het Burgerlijk Wetboek. Uit coulance is men bereid om de extra taxikosten in Griekenland à raison van € 54,45 (ƒ 120,–) te vergoeden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Van de volgende feitelijke gang van zaken wordt uitgegaan.   De consument en haar reisgenoten hebben de trein genomen van 03.43 uur uit Amsterdam Centraal in de richting van Schiphol, zulks op 24 september 2001. De verwachte reistijd zou er op neerkomen dat men circa 04.00 uur op Schiphol zou zijn. De vlucht zou vertrekken te 05.50 uur. Op Amsterdam CS is niets bijzonders omgeroepen en ook op de aankondiging van de trein was niets bijzonders vermeld. De trein is op tijd uit CS vertrokken, pas na circa vijf minuten is medegedeeld dat niet naar Schiphol werd gereisd doch dat via Haarlem en Leiden Schiphol zou worden aangedaan. De consument heeft vervolgens in de trein gezocht naar een conducteur, doch niemand kunnen vinden. De reis tot Leiden is met horten en stoten verlopen en men is daar uiteindelijk aangekomen te circa 04.30 à 05.00 uur. Uiteindelijk is men per trein pas te 05.15 uur op Schiphol aangekomen, op welk moment men niet meer kon inchecken omdat de bagageband al gestopt was. Men heeft zes andere tickets moeten kopen die per persoon ƒ 300,– hebben gekost terwijl de extra taxikosten zijn neergekomen op ƒ 120,–.   Op zich beroept de ondernemer zich met juistheid op de uitsluiting van aansprakelijkheid voor schadevergoeding, doch in de onderhavige situatie is de commissie van oordeel dat de ondernemer is tekortschoten in zijn informatieverplichting, als gevolg waarvan de consument c.s. niet in staat is geweest zicht te beraden over alternatieve manieren van vervoer.   Nu het hier ging om een trein van Amsterdam CS naar Schiphol diende de ondernemer te begrijpen dat er aan boord tal van reizigers zouden zijn die vliegtuigen moesten halen. Onder die omstandigheden ligt het op de weg van de ondernemer voor vertrek duidelijk te maken dat de reis niet de gebruikelijke 18 minuten gaat duren, doch aanzienlijk langer. Dan kan de consument zich beraden op de vraag of men dan wel met de trein zal gaan of dat men bij het station een taxi naar Schiphol neemt. Dit geldt ook voor mededelingen onderweg, in welk geval aanleiding kan bestaan om de reizigers de gelegenheid te geven om bijvoorbeeld op een van de tussengelegen stations een taxi te nemen om het vliegtuig te kunnen halen.   Hierin is van de kant van de ondernemer zonder meer tekort geschoten, waarvan het rechtstreeks en voorzienbaar gevolg is geweest dat men het vliegtuig niet heeft gehaald.   Van de kant van de ondernemer is op zichzelf terecht erop gewezen dat men met enige marge moet reizen per trein als men vliegtuigen wil halen, in welk geval twee uur is genoemd.   In de onderhavige situatie betrof het een reis tussen Amsterdam CS en Schiphol die niet veel meer dan 18 minuten zou vergen en waarvoor zonodig alternatieven voorhanden zijn. Aannemende dat de vlucht te 05.50 uur zou vertrekken is een aankomsttijd per trein op het station Schiphol van circa 03.55 uur alleszins redelijk. Zo gezien hebben de consument c.s. voldoende gedaan om problemen te voorkomen, zelfs wanneer men in aanmerking neemt dat het hier ging om een reis die vrij kort na de gebeurtenissen van 11 september 2001 heeft plaatsgevonden.   Dit betekent dat de klacht gegrond is en dat aan het verzoek van de consument kan worden voldaan. Daarbij merkt de commissie op dat bij het navolgende ervan uit wordt gegaan dat de consument de schadevergoeding zal doen toekomen rechtstreeks aan de vijf medereizigers dan wel dat in goed overleg tussen de consument en de ondernemer de betaling van de schadevergoeding rechtstreeks aan de betreffende reizigers geschiedt.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 871,26. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 22,69 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer op 1 augustus 2002.