Ondernemer laat product achter bij niet-gemachtigde derde. Tekortkoming in nakoming op de ondernemer rustende leveringsplicht van het product.

  • Home >>
  • Webshop >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Levertijd/levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 72309

De uitspraak:

Dossiernummer : 72309

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 18 juni 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een zaagtafel tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van in totaal € 515,87.

De consument heeft de klacht op 11 oktober 2012 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De bestelling is door de ondernemer onjuist verwerkt en de consument heeft het product nooit ontvangen. De ondernemer weigert evenwel het door de consument betaalde bedrag terug te betalen en heeft ook onterecht aanmaningen aan de consument verstuurd. Op 18 juni 2012 heeft de consument de zaagtafel bij de ondernemer besteld. Bij die bestelling heeft de consument gekozen voor de verzendmethode van “afhalen”. Dat was ingegeven door het feit dat de consument in het verleden meermaals geconfronteerd is geweest met tijdens het transport beschadigd geraakte zendingen, zendingen die elders in haar woonplaats zijn afgeleverd en zendingen die verloren zijn gegaan, alsmede zendingen die onbeheerd op de oprit van de consument zijn achtergelaten. In de periode na de bestelling vernam de consument taal noch teken van de ondernemer zodat zij er vanuit ging dat er kennelijk van de zijde van de ondernemer geen interesse was in een levering aan de consument. De consument ging er daarbij vanuit dat het door haar betaalde bedrag pas bij aflevering van haar creditcard zou worden gedebiteerd. Toen de consument voor de vierde keer in oktober 2012 een aanmaning van de ondernemer ontving voor een openstaande betaling voor het product is zij haar administratie gaan nalopen en kwam er toen achter dat het aankoopbedrag van € 515,87 direct na haar bestelling was afgeschreven. Vervolgens heeft de consument zich in verbinding gesteld met de ondernemer en toen bleek dat de ondernemer in strijd met de uitdrukkelijk door de consument aangegeven wens om het product zelf af te halen op 19 juni 2012 bij haar 87-jarige buurman heeft afgeleverd, althans het product is op de oprit onder haar carport geplaatst in het volle zicht van de straat en de door de ondernemer ingeschakelde expediteur heeft haar buurman voor de aflevering/zending laten tekenen. De consument was die dag niet thuis en verbleef in Duitsland. Toen de consument aan het einde van de dag/begin avond thuiskwam heeft zij niets aangetroffen. Ook lag er bij haar geen bericht in de brievenbus dat het product bij haar buurman was afgeleverd. Daarnaast vernam zij niets van de buurman omdat die er vanuit was gegaan dat de consument het product wel zou hebben aangetroffen. De consument acht de ondernemer aansprakelijk wegens het niet leveren van het product en wenst terugbetaling van het door haar betaalde bedrag. De consument wil ook niets meer te maken hebben met de ondernemer.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Omdat de ondernemer in zijn verweer is gaan liegen ben ik genoodzaakt geweest om naar deze zitting te komen. De ondernemer stelt onder meer dat hij niet levert als er niet is betaald. Dat klopt niet omdat ik wel heb betaald en de ondernemer mij vervolgens onterecht aanmaningen is gaan versturen. Cruciaal is echter dat ik het product wilde afhalen, maar dat de ondernemer tegen mijn uitdrukkelijke wens in het product de dag na mijn bestelling toch heeft laten bezorgen. Van die bezorging ben ik vooraf niet op de hoogte gesteld, terwijl verder ook van die bezorging zelf geen kennisgeving in mijn brievenbus is gedaan. Ik wist dus van niets en heb eindeloos zitten wachten op een reactie van de ondernemer. Verder is onjuist dat ik ooit ontkend zou hebben dat de buurman niet getekend zou hebben voor ontvangst van het product. Het product is op mijn oprit geplaatst en de buurman heeft voor ontvangst getekend. Die buurman is 87 jaar oud en ik heb hem al vaker verteld dat hij dit soort dingen niet moet doen. Immers, in het verleden is al vaker voorgekomen dat goederen zijn gestolen. Mijn buurman is gewoon overvallen geweest door de expediteur. Verder is het zo dat mijn buurman aan het einde van de dag vrijwel altijd de deur uitgaat om elders te gaan eten. Het vermoeden bestaat dat in die periode, toen wij ook nog niet thuis waren, het product is gestolen/weggenomen van onze oprit. Op de dag van aflevering was ik samen met mijn echtgenoot in Duitsland (Oberhausen) om daar een Iphone te kopen voor een bedrag van € 519,–. Het bewijs van die aankoop toon ik u hier omdat ik aanvankelijk in de onjuiste veronderstelling verkeerde dat het door de ondernemer bij mij afgeschreven bedrag van vergelijkbare grootte daarop zag. Toen ik in oktober mijn BTW-aangifte ging doen kwam ik erachter dat de ondernemer wel degelijk het bedrag van mijn creditcard had laten afschrijven. De ondernemer heeft thans al maanden het door mij betaalde bedrag in zijn bezit, terwijl ik daarvoor niets geleverd heb gekregen. Inmiddels heb ik al een zaagtafel gekregen zodat ik ook geen nakoming meer wens door de ondernemer. Ik wens ook in het geheel geen zaken meer te doen met de ondernemer. Ik wil terugbetaling van het door mij betaalde bedrag. Daarnaast heb ik enig renteverlies gehad en heb ik ook de nodige tijd (en daarmee kosten) en ergernis gehad in deze zaak waarvoor ik wel een vergoeding zou willen zien. Ik vind dat de ondernemer niet netjes heeft gehandeld.

De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst waarbij aan haar het aankoopbedrag van
€ 515,87, alsmede een schadevergoeding vanwege geleden ongerief zal worden vergoed.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Als er in een geautomatiseerd systeem een betaling niet wordt afgeboekt dan kan het gebeuren dat er iets blijft openstaan, helaas. Maar waar mensen werken worden weleens fouten gemaakt. Als men echter niet reageert dan escaleert zo’n geval automatisch en worden de herinneringen aanmaningen. Tevens is het zo dat als een product/bestelling niet betaald is, het dan ook niet wordt verzonden. In dit geval komt de consument er na drie maanden achter dat zij iets besteld en betaald heeft van meer dan € 500,– en vervolgens stelt zij het nooit ontvangen te hebben. Het bestelde goed is bij ons betaald en verstuurd naar het adres van de consument en daarmee was voor ons de koop afgerond. Er is besteld op 18 juni 2012 en geleverd op 19 juni 2012. Wij hebben echter niet als gewenst de consument de bestelling af laten halen, maar die zonder extra kosten toegestuurd. Wij zijn verbaasd dat wij een aantal maanden later worden geconfronteerd met het bericht van de consument dat haar zending niet is aangekomen. Wij hebben haar het bewijs van aflevering toegestuurd. Dat was ook afgetekend. Feit is dat het bestelde product is aangenomen door haar buurman (hetgeen eerst ontkend werd door de consument). Voor ons is daarmee de zaak afgedaan. Wij leveren een product waarvoor is getekend door de buurman. De bestelling is verdwenen nadat getekend is voor ontvangst. Wij blijven derhalve bij ons standpunt dat wij de goederen geleverd hebben als besteld, al was het dan geleverd en niet afgehaald. De ondernemer erkent geen schuld of blaam voor het wegraken van het geleverde product. Het enige wat de ondernemer te verwijten valt is dat de ondernemer de creditcardbetaling niet juist heeft tegengeboekt in de administratie, hetgeen met één telefoontje opgelost had kunnen zijn. Alsmede het feit dat wij het bestelde product hebben geleverd in plaats van af te hebben laten halen door de consument, waarbij men de keuze had gehad het pakket te weigeren.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Bij een (consumenten)koopovereenkomst zoals in deze zaak is één van de hoofdverplichtingen van de verkoper (de ondernemer) het verschaffen van de eigendom en aflevering van de zaak aan de koper (de consument), ingevolge de artikelen 3:90 juncto 7:9 BW. Voor aflevering is in dat geval vereist dat het product (de zaak) in het bezit van de koper (de consument) wordt gesteld. Vaststaat dat de ondernemer het door de consument bestelde product middels de door de ondernemer ingeschakelde expediteur heeft afgeleverd aan een derde, te weten haar buurman, waarbij zoals de consument onweersproken heeft gesteld, het product door die expediteur op de oprit van de consument is geplaatst. Aldus is het product door de ondernemer niet aan de consument afgeleverd (maar aan een derde). De consument heeft ook niet aan de ondernemer kenbaar gemaakt dat aflevering bij die derde (haar buurman) als haar vertegenwoordiger kon en mocht plaatsvinden. Aldus heeft de ondernemer in strijd gehandeld met de op hem rustende afleveringsplicht van het product aan de consument zelf. Dat betekent dat het risico dat het product vermist is en in ieder geval niet bij de consument is afgeleverd, voor rekening van de ondernemer blijft. Dit volgt overigens ook uit de toepasselijke algemene voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk waar in artikel 11 lid 6 ook is bepaald dat het risico van vermissing van producten bij de ondernemer berust tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ook uit die bepaling volgt dat het zich in deze zaak geopenbaarde risico dat het product niet door de consument is ontvangen (doordat het niet aan haarzelf is afgeleverd) voor rekening en risico blijft van de ondernemer. Daarbij komt ook nog eens dat de ondernemer de contractueel overeengekomen wijze van aflevering, te weten het afhalen van het product door de consument zelf, heeft genegeerd door zonder de consument daarvan in kennis te stellen het product daags na de bestelling (en betaling) te laten bezorgen (aan een derde). Verder is klaarblijkelijk ook geen enkel bericht bij de consument achtergelaten dat het product bij een derde is afgeleverd zodat de consument dit ook in het geheel niet kon weten. De commissie gaat er dan ook vanuit dat de consument het door haar bestelde product niet van de ondernemer heeft gekregen/ontvangen. Aldus is sprake van een tekortkoming in de nakoming van de op de ondernemer rustende leveringsplicht van het product zodat de consument terecht de ontbinding van de overeenkomst vordert en terugbetaling aan haar van het door haar betaalde bedrag van € 515,87. Daarnaast is zonder meer aannemelijk dat de consument het nodige ongerief heeft gehad (renteverlies, ergernis en tijd en moeite om de kwestie met de ondernemer te regelen) en daarvoor dient de ondernemer een door de commissie naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld bedrag van
€ 34,13 te vergoeden. In totaal dient de ondernemer dan ook een bedrag van € 550,– aan de consument te vergoeden.

Nu de klacht van de consument gegrond zal worden bevonden, is de ondernemer tevens gehouden om het door de consument betaalde klachtengeld te vergoeden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een bedrag van € 515,87 terug. De betaling dient plaats te vinden binnen één maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Daarnaast dient de ondernemer aan de consument een bedrag van € 34,13 aan schadevergoeding te betalen. De betaling daarvan dient eveneens plaats te vinden binnen één maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien de betaling van de bedragen niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over die bedragen vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 25,42 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 200,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, op 4 februari 2013.