Ondernemer moet eerst meer informatie leveren voordat commissie verder kan behandelen

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Kosten    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: tussenadvies   Uitkomst: meer informatie nodig   Referentiecode: 178150/187570

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil gaat over de berekening van saldering bij een dynamische energieleveringsovereenkomst. Ondernemer heeft een Excel-bestand met consument gedeeld, maar niet met de commissie. Dit bestand bevat gegevens over de afgenomen en terug geleverde energie met de gebruikte prijzen. Aan de hand van dit bestand kan de ondernemer de gebruikte prijzen toelichten. Ondernemer dient dit document eerst met de commissie te delen, voordat zij de zaak inhoudelijk kunnen behandelen.
Deze uitspraak is een tussenadvies en zal later verder behandeld worden en een bindend advies krijgen.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Energie (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.
De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.
De behandeling heeft plaatsgevonden op 14 december 2022 te Den Haag en via een beeld- en geluidverbinding met het programma Zoom.
Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.
De consument heeft ter zitting het standpunt toegelicht. Ter zitting werd de ondernemer vertegenwoordigd door [naam] en [naam].

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
Het geschil betreft de berekening van saldering in een dynamisch leveringsovereenkomst.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.
De consument stelt dat de ondernemer niet voldoet aan de verplichte salderingsregeling van de overheid. Op grond van die regeling moet over de afrekenperiode gekeken worden naar het aantal kWh geleverd en terug geleverd en over het verschil een bedrag in rekening worden gebracht. Op die manier krijgt de consument voor de opgewekte energie dezelfde prijs als waarvoor is betaald. De consument zit echter net op de helft van de prijs die hij voor terug levering ontvangt ten opzichte van de prijs die hij betaalt voor het verbruik per kWh.
De consument wil dat de vastgelegde regels ter zake salderen worden toegepast op zijn contract.
Dit houdt in dat op kWh niveau wordt verrekend en niet op de prijs. De door de consument opgewekte energie moet dus binnen de grens van de door hem gekochte energie tegen dezelfde prijs worden verrekend. De consument heeft de ondernemer meermaals gevraagd aan te tonen dat deze regels op hem zijn toegepast en om uitleg gevraagd. De consument meent dat hij door de ondernemer wordt benadeeld. De consument heeft wel een Excel bestand van de ondernemer ontvangen, maar dit bestand is voor hem niet duidelijk. Om een toelichting hierop heeft hij de ondernemer meermaals, vergeefs, gevraagd. De consument wil dat de ondernemer hem met een bedrag tegemoet en met een duidelijke afspraak voor de komende tijd komt.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.
Tussen partijen bestaat sinds 9 januari 2018 een leveringsovereenkomst voor elektriciteit en gas tegen dynamische prijzen. De ondernemer voldoet met het toepassen van de salderingsregeling aan de salderingsregeling van de overheid. Met dit concept van dynamische uurprijzen koppelt de ondernemer klanten rechtstreeks aan de inkoopbeurs voor energie, waarbij de inkoopprijs per uur voor stroom en dagprijs voor gas één op één wordt doorgezet naar de klant. De ondernemer geeft met dit concept exact dezelfde prijs terug die op dat moment ook geldt als stroom wordt afgenomen en wordt het verbruik per uur gesaldeerd. Als de consument in een uur meer energie verbruikt dan opwekt, betaalt hij over het saldo de EPEX-prijs. Als hij in een uur meer opwekt dan verbruikt, ontvangt hij over het saldo de EPEX-prijs. De slimme meter is gekoppeld aan het verbruik en aan de op dat moment daadwerkelijk geldende inkoopprijs. De ondernemer saldeert de energiebelastingen van alle stroom in kWh volledig per jaar. Daarboven rekent de ondernemer een transparante opslag over het saldo van verbruik en terug levering per maand.
De consument was ervan op de hoogte dat een contract is afgesloten met dynamische uurtarieven. De ondernemer informeert de consument over de dynamische uurprijzen en het systeem steeds, vooraf, tijdens en na het afsluiten van het contract. In de contractbevestiging (welkomstbrief) die hij heeft ontvangen wordt de salderingswijze en het gehanteerde terug levertarief duidelijk toegelicht, alsook in het door hem ontvangen tarievenblad. Ook is dit te zien op de website met de aanmelding en via informatie die de ondernemer online geeft. Daarnaast staat bij veel gestelde vragen hierover ook uitgebreide uitleg. Pas in 2022 ontvangt de ondernemer de melding dat de consument niet tevreden is over de wijze van saldering en meent dat de opbrengsten van zijn terug leververgoeding te laag zijn.
Verzocht wordt de klacht ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.
Het geschil betreft de betreft de berekening van saldering bij een dynamische energieleveringsovereenkomst.
Thans wordt nog geen eind bindend advies gewezen. Ter zitting hebben partijen met elkaar het volgende afgesproken.
Partijen treden met elkaar in contact en overleg teneinde onderling een mogelijke regeling te bespreken en te bereiken ter beslechting van dit geschil. In het overleg zal de ondernemer het reeds aan de consument gestuurde Excel bestand, met daarin opgenomen gegevens over de afgenomen en terug geleverde energie met de gehanteerde prijzen toelichten. De ondernemer stuurt ditzelfde Excel bestand naar de Geschillencommissie, binnen acht dagen na heden. De consument zal niet in de gelegenheid worden gesteld hierop te reageren, nu hij reeds in het bezit is van dat Excel bestand. Partijen zullen zich jegens de Geschillencommissie vóór 1 februari 2023 uitlaten over het al dan niet bereiken van een onderlinge regeling of oplossing c.q. voortzetting van de onderhavige procedure bij de Geschillencommissie. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.
Nadere inhoudelijke stukken of argumenten worden niet in behandeling genomen.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer stuurt het hiervoor vermelde Excel bestand aan de Geschillencommissie, binnen uiterlijk acht dagen na zittingsdatum.
De overige hiervoor verlangde informatie dient uiterlijk vóór 1 februari 2023 door de commissie ontvangen te zijn. Indien die informatie inhoudt dat geen regeling is bereikt zal de commissie vervolgens zonder nadere mondelinge behandeling op basis van de stukken en het verhandelde ter zitting bindend adviseren.
Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.
Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit mevrouw mr. I.K. Rapmund, voorzitter, de heer mr. F.J. Pirard, de heer H.W. Zuur, leden, op 14 december 2022.