Onjuiste informatie over levertijd.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Levertijd/levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: THU09-0100

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 29 mei 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van [een boek], tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 65,95. De levering heeft niet plaatsgevonden.    De consument heeft op 27 augustus 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 29 mei 2009 heb ik het boek via de internetsite van de ondernemer besteld met de daarbij aangegeven levertijd van vijf weken, zodat het boek uiterlijk op 3 juli 2009 aan mij geleverd zou moeten worden. Mijn betaling en bestelling zijn door de ondernemer op 29 mei 2009 geaccepteerd. Ik heb het boek specifiek bij de ondernemer gekocht omdat ik al bij vele organisaties gezien had dat zij het boek niet konden leveren omdat het in herdruk was. Omdat de ondernemer als enige het aanbod deed om het boek na vijf weken te leveren heb ik bij hem de bestelling geplaatst. Het boek was bestemd als een verjaardagscadeau voor mijn jongste dochter. Kort na mijn bestelling zag ik op de internetsite van de ondernemer dat het boek in herdruk was en tijdelijk niet leverbaar was. Per mail van 18 juni 2009 heb ik voor de zekerheid aan de ondernemer gevraagd of alles wel in orde was met mijn bestelling en toen heeft de ondernemer de levering ultimo juni 2009 aan mij bevestigd. Op 2 juli 2009 heb ik wederom naar de levering gevraagd en toen moeten vernemen dat een uitstel van twee à drie weken zou volgen. Omdat de ondernemer nog steeds beloofde dat ik de bestelling wel zou krijgen heb ik een uitstel geaccepteerd tot uiterlijk 24 juli 2009. Op laatstgenoemde datum heb ik het boek niet ontvangen, noch heb ik een bericht gekregen van de ondernemer. Op 11 augustus 2009 heb ik een mail gekregen van de ondernemer waaruit blijkt dat hij de koopovereenkomst wilde ontbinden. Het door mij betaalde bedrag heb ik (op 18 augustus 2009) nog niet van de ondernemer ontvangen. Ik wens dat de ondernemer mijn schade zal vergoeden. Die schadevergoeding becijfer ik op een bedrag van € 1.216,25. De prijs voor een nieuw boek bij [een derde] bedraagt € 132,55 ($ 174,–) op 18 augustus 2009. Voor het urenoverzicht en gemaakte kosten wordt verwezen naar bijlage 3 van de brief van de consument van 18 augustus 2009.   De consument verlangt een schadevergoeding van € 1.216,25.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt schriftelijk aan de commissie kenbaar te maken.   Ter zitting heeft de ondernemer – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het door de consument betaalde bedrag van € 65,95 is op 17 augustus 2009 aan hem teruggestort. Een bewijs van die refund wordt hierbij (ter zitting) aan de commissie verschaft. Op onze website staan ongeveer tien miljoen boeken. Verder staat op de website dat bij bestelling er een indicatieve levertijd geldt van vijf weken. Wij zijn afhankelijk van onze leveranciers zodat daarom wordt gewerkt met indicatieve levertijden. Overigens is het zo dat wij in principe een levertijd van maximaal vijf weken hanteren en als dat (veel) langer zou zijn wij die boeken niet op onze website aanbieden. De consument heeft de mogelijkheid gehad om het boek tweedehands bij [een andere ondernemer] te bestellen en van die mogelijkheid heeft hij geen gebruik gemaakt. De door de consument verlangde schadevergoeding achten wij irreëel en buiten alle proporties. Wij hebben ons best gedaan en de consument over het één en ander geïnformeerd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de door de ondernemer bevestigde bestelling van de consument op 29 mei 2009 blijkt dat de ondernemer de bestelling zo snel mogelijk voor de consument zou gaan verwerken, doch daaruit blijkt niet dat een ‘harde’ levertermijn van vijf weken is overeengekomen dan wel toegezegd. Klaarblijkelijk is op de website van de ondernemer vermeld dat een indicatieve levertijd van vijf weken geldt. Evenwel is het zo dat ook de ondernemer ter zitting heeft aangegeven er in principe van uit te gaan dat er een levertijd geldt van maximaal vijf weken (omdat hij boeken met een langere levertijd niet pleegt aan te bieden op zijn website). Aldus mocht de consument de verwachting koesteren dat het door hem bestelde boek in principe binnen vijf weken geleverd zou worden. Dit klemt te meer nu de ondernemer naar aanleiding van de vragen/verzoeken van de consument op 18 juni 2009 heeft aangegeven dat het boek een levertijd heeft van eind juni 2009 en vervolgens op 2 juli 2009 heeft aangegeven dat het boek nog een levertijd zou hebben van twee à drie weken. Aldus kon en mocht de consument ervan uitgaan dat het boek in aantocht zou zijn en uiteindelijk tijdig (voor de verjaardag van zijn dochter) beschikbaar zou zijn. Door de consument achteraf bezien daarover onjuist te informeren (zowel over de aanvankelijke levertijd van vijf weken en vervolgens over de korte uitstellen die zouden volgen) heeft de ondernemer onzorgvuldig gehandeld jegens de consument. Dat één en ander volgens de ondernemer te wijten zou zijn aan de uitgever met wie hij zaken doet, komt voor rekening en risico van de ondernemer zelve. Dat regardeert de consument niet. Indien en voor zover de ondernemer de consument tijdig had geïnformeerd over het uitblijven van de levering had de consument waarschijnlijk nog de gelegenheid gehad om het boek elders voor de verjaardag van zijn dochter aan te schaffen. Gelet op de feiten en omstandigheden van het geval acht de commissie de ondernemer gehouden om naast het door hem reeds terugbetaalde aankoopbedrag van € 65,95 eveneens een schadevergoeding te betalen van € 66,60 (te weten het verschil tussen het door de consument bij [een derde] aangeschafte boek voor € 132,55 minus het reeds aan hem gestorte aankoopbedrag van € 65,95, derhalve € 66,60). De commissie ziet geen aanleiding voor een nadere compensatie van de consument. Het bedrag dat de consument verder vordert (ruim € 1.100,–) acht de commissie aan de veel te hoge kant waarbij heeft te gelden dat ingevolge artikel 22 van het reglement Geschillencommissie de door de consument ter zake van een behandeling van het geschil gemaakte kosten (onderzoek leveringsvoorwaarden, schrijven brief, indienen klacht et cetera) voor zijn eigen rekening komen. De schade die de consument verder nog vergoed wenst te zien (reisuren om het boek aan te bieden, regelen nieuwe bestelling et cetera.) staat volgens de commissie in een veel te ver verwijderd (causaal) verband tot de onzorgvuldige handelwijze van de ondernemer om voor vergoeding in aanmerking te komen. Die schade komt dus niet voor vergoeding in aanmerking.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst van 29 mei 2009 wordt ontbonden verklaard.   De ondernemer betaalt aan de consument een schadevergoeding van € 66,60. Betaling dient plaats te vinden binnen één maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 15 januari 2010.