Schade aan laptop is ontstaan door het postvervoer; geen sprake van de ondeugdelijkheid van de verpakking die tot de schade heeft geleid; schadevergoeding.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 91433

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft schade aan een in een pakket verzonden laptop.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 3 september 2014 heb ik een pakket met een laptop naar het buitenland gestuurd. Het pakket is bij de ontvanger niet afgeleverd, omdat extra kosten van de douane moesten worden voldaan. Op mijn verzoek is het pakket rond 10 oktober 2014 weer teruggestuurd naar mij. Toen ik het pakket open deed, bleek dat de achterkant van de laptop kapot was. Er waren sporen waaruit bleek dat het pakket geopend was. Bij het versturen van het pakket heb ik ervoor zorggedragen dat er geen losse elementen aanwezig waren. Het pakket was goed opgevuld en volledig afgesloten. Daarbij heb ik hulp gekregen van de medewerker van PostNL. PostNL is er verantwoordelijk voor dat het pakket onbeschadigd wordt terugbezorgd. Nu dit niet is gebeurd, dient PostNL de schade van € 849,– te vergoeden.

Standpunt van PostNL

Het standpunt van PostNL luidt in hoofdzaak als volgt.

Het parket is met verzekerservice naar Turkije gezonden. Beide verzending is als waarde van de inhoud een bedrag van € 850,– aangegeven. Het pakket is bij de geadresseerde aangeboden, maar is niet door deze in ontvangst genomen, omdat daarvoor € 300,– aan invoerrechten en-kosten moesten worden betaald. Het pakket is daarop naar Nederland terug gezonden en rond 10 oktober 2014 aan de consument overhandigd. Toen bleek dat het pakket beschadigd was. De laptop was aan de achterzijde van het beeldscherm beschadigd. De klacht is aanvankelijk afgewezen, omdat uit de door de consument mede opgestuurde foto’s bleek dat de verpakking ondeugdelijk was. Later bleek dat de verpakking, waarbij een medewerker van PostNL had geholpen, wel deugdelijk was, maar dat de Turkse douane het pakket heeft geopend, waartoe de douane uiteraard gerechtigd is, maar waarvoor PostNL geen aansprakelijkheid kan aanvaarden. Kennelijk is de herverpakking onzorgvuldig geschied. De geleden schade vloeit dus ook niet rechtstreeks voort uit het postvervoer.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat de geleden schade wel degelijk moet worden aangemerkt als voortvloeiend uit het postvervoer. Het verweer van PostNL dat de ondeugdelijkheid van de verpakking die tot de schade heeft geleid, moet worden toegerekend aan onzorgvuldige herverpakking door de Turkse douane of de Turkse postdienst, treft geen doel omdat de consument ter zitting onweersproken heeft aangevoerd dat de geadresseerde, zijn zoon, het pakket gaaf en in onbeschadigde staat aangeboden heeft gekregen en dat de weigering het pakket in ontvangst te nemen uitsluitend was gelegen in het moeten betalen van invoerrechten. Nu PostNL heeft erkend dat het pakket deugdelijk verpakt vanuit Nederland naar Turkije is verzonden en het pakket kennelijk nog steeds deugdelijk verpakt bij de geadresseerde is aangekomen, moet de schade zijn ontstaan tijdens het vervoer terug naar Nederland, waarvoor PostNL aansprakelijk moet worden gehouden. De commissie zal de gevraagde vergoeding toewijzen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

PostNL betaalt aan de consument een vergoeding van € 849,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient PostNL overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 27,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 5 februari 2015.