Schade de ondernemer wist niet en behoefde ook niet te weten dat de auto in het verleden schade van enige betekenis heeft gehad ten tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst.

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 81103

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 20 juni 2013 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een BMW 320i tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 13.900,–.

De levering vond plaats op of omstreeks 26 juni 2013.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 20 juni 2013 heb ik een BMW 320i bij de ondernemer gekocht. Voorgaand aan de verkoop heb ik via de e-mail veelvuldig contact met de ondernemer gehad en heb ik duidelijk gevraagd of deze auto schade heeft gehad, omdat ik een zwarte vlek zag op de foto’s. De ondernemer heeft altijd op al mijn vragen geantwoord, maar vreemd genoeg kreeg ik hier geen reactie op. Toen ik in de showroom was kon ik het als leek ook niet zien. Omdat de ondernemer een BMW/Mini servicepunt en aangesloten bij de BOVAG is, ging ik er vanuit dat het wel goed zat en ben overgegaan tot aankoop. Na een maand in de auto te hebben gereden besloot ik om de handgrepen van de auto in de kleur mee te laten spuiten. Tot mijn schrik belde het bedrijf dat ik daarvoor had benaderd mij op met de vraag of ik de auto schadevrij had gekocht, waarna ik deze vraag bevestigend beantwoordde. Daarop werd mij verteld dat mijn pas gekochte auto aan alle kanten schade heeft gehad! Toen ik bij voornoemd bedrijf kwam hebben ze mij dat ook allemaal laten zien en bleek de vlek die ik eerder op de foto’s had gezien ook daadwerkelijk op de auto aanwezig te zijn; de linkerkant blijkt maar half te zijn gespoten, vandaar dat je die vlek ziet. Binnenin het achterportier zie je nog een plakrand zitten van het afplakken, op het linker achterscherm zie je strepen zitten. Daar is hij geplamuurd en ook overgespoten. Op de rechter voordeur laat de blanke lak los omdat deze overgespoten is zonder dat het raam eruit is gehaald, wat overigens ook al is te zien op de rechter achterdeur. Ten slotte zie je ook dat er kleurverschil is tussen de rechter achterdeur en het rechter achterscherm. Ik heb de ondernemer hiermee geconfronteerd waarna hij aangaf dat hij nooit heeft geweten dat deze auto schade heeft gehad. Dit gaat er bij mij niet in, want als ik hem een vraag stel over een vlek op de auto mag ik er toch wel vanuit gaan dat hij even gaat kijken bij de auto die hij te koop heeft staan. Hij zegt nu dat hij de vraag in mijn e-mail of de autoschade heeft gehad wel heeft gelezen en dacht dat het wel degelijk aan de foto lag. Het lijkt mij duidelijk dat ik mij behoorlijk beetgenomen voel.

De consument verlangt herstel van het rechterportier van zijn auto en € 500,– schadevergoeding.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Wij hebben de BMW 320i van de consument ingekocht van iemand die wij al enkele tientallen jaren tot onze klantenkring rekenen en in deze jaren enkele auto’s bij ons heeft gekocht en ook wel enkele auto’s elders. De genoemde BMW 320i is door voornoemde klant op 6 april 2007 gekocht bij BMW-dealer De Beier in Heerenveen. Hij heeft deze BMW gekocht onder de Huisselectiecondities met 24 maanden garantie. De Huisselectie automobielen van een BMW dealer zijn occasions waar een BMW dealer zijn ‘hand’ voor in het vuur steekt en zijn streng geselecteerde auto’s die aan de hoogste kwaliteitseisen van BMW voldoen. Voornoemde klant heeft zich binnen twee weken na aankoop van zijn BMW weer gemeld bij De Beier met een lakbeschadiging die al aanwezig was op de auto. De firma De Beier heeft deze beschadiging aan het rechter portier toen netjes verholpen. Vervolgens heeft voornoemde klant deze BMW van 24 april 2007 t/m 29 mei 2013 gereden en heeft hij in deze periode nooit schade gehad aan deze BMW. Op 29 mei 2013 hebben wij deze BMW van voornoemde klant ingenomen zonder verdere levering van een andere BMW. Op onze vraag of deze BMW wel eens schade gehad heeft, antwoordde voornoemde klant dat dit tijdens zijn ruim 6-jarig bezit niet het geval was. De firma de Beier uit Heerenveen heeft deze BMW uit Duitsland geïmporteerd. Wat het verleden van deze BMW voor 6 april 2007 betreft kunnen wij niet verder boven water halen. Vervolgens hebben wij deze BMW gewassen, gefotografeerd en te koop aangeboden. Uiteindelijk meldde zich de consument voor deze BMW. De auto stond bij ons in de showroom en was keurig netjes schoon en gepoetst. De consument heeft de auto samen met zijn vrouw uitvoerig bekeken en proef gereden. Wanneer de consument refereert aan een donkere vlek op een foto vanuit de advertentie op internet, lijkt het mij alleszins aannemelijk dat hij na de bezichtiging en de proefrit hier direct opmerkingen over gemaakt zou hebben. Dit is niet gebeurd. Zilvergrijs is overigens ook een kleur die door zonlicht, lichtinval en schaduw sowieso wat vlekkerig overkomt op foto’s, dit ter zijde.

Nadat de consument zich begin september met zijn klacht bij ons meldde hebben wij enkele zaken voor garantie opgelost en hebben wij vastgesteld dat bij het rechter voorportier de blanke laklaag aan het loslaten was. Dit bleek te zijn ontstaan als gevolg van het bovengenoemde spuitwerk wat uitgevoerd was door de firma [naam firma]. Wij hebben aangeboden om de blanke laklaag voor onze kosten te laten herstellen, mede omdat dit iets is wat natuurlijk verder afbladdert. Dit nadat wij bovengenoemde klant om opheldering hebben gevraagd over het schadeverleden van zijn oude BMW.

Het lijkt mij dat wij als autobedrijf niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor eventueel minder goed of slecht uitgevoerd spuitwerk voortkomend uit een verleden van vóór april 2007, waarvan niemand het verhaal kent! Zilvergrijs metallic is volgens navraag bij echte kenners ook een moeilijke kleur om te spuiten en kleurverschil blijkt daarbij eerder regelmaat dan uitzondering. Verder wordt in onze advertenties nimmer gesproken over schadevrije auto’s of over auto’s zonder schadeverleden. Dit is in veel gevallen ook niet na te gaan, zeker niet als het om een importauto’s handelt. Wij kunnen alleen refereren aan de berichtgeving van bovengenoemde klant dat hij in zijn 6-jarig bezit nimmer schade heeft gehad.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Ons aanbod om de blanke laklaag voor onze kosten te laten herstellen staat nog steeds.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Vooronderzoek:
Allereerst heb ik de schadeverleden pas uitgedraaid, er zijn geen (gemelde) schades, wat overigens niet garandeert dat er geen schades (groot of klein) zijn geweest. Maar veelal geeft dit een goed overzicht. Elke verzekering is verplicht bij schade deze in te voeren, vandaar. Overigens de registratie is vanaf de datum van invoer van het voertuig in Nederland.

Onderzoek:
Ik zal per onderdeel de lakdiktes (gemeten afgerond in mu) opgeven en de eventuele op- of aanmerkingen van dit onderdeel. De fabriekswaarde ligt rond de 125-150 mu:
• Motorkap: 317 mu.
• Dak 153 mu.
• Kofferdeksel 145 mu; recentelijk kras (volgens consument).
• Linker voorscherm 220 mu; klein krasje, wanneer ontstaan is mij onbekend.
• Linker voorportier 150 mu.
• Linker achterportier 230 mu bij bepaalde licht inval is er een pigment vlek zichtbaar. Dit heeft als grondslag het uitspuiten. Het plaatwerk is goed beschermd, het is een "make-up" verschijnsel.
• Linker achterscherm 230 mu.
• Rechter voorscherm 180 mu.
• Rechter voorportier 225 mu; ter hoogte van de spiegel/deklijst is de blanke lak wat losgelaten, oorzaak is geen goede voorbewerking, waarschijnlijk is hier gespoten, zonder de lijst er af te halen. Ondanks dat er geen gevaar is voor inwerking/bescherming van het plaatwerk, adviseer ik dit netjes bij te werken. Zie bij herstel.
• Rechter achterportier 205 mu.
• Rechter achterscherm 125 mu.

De verschillen in lakdiktes hebben te maken dat het voertuig op diverse delen lichte beschadigingen heeft gehad, deze zijn om spuittechnische redenen uitgespoten op aanliggende delen. Er is absoluut geen sprake van schade; zoals grove plamuurplekken et cetera. De gewraakte plekken waren bij verkoop al aanwezig. Waarom de consument de klachten later heeft ingediend en hoe er gecommuniceerd is tussen partijen, is niet te mijner beoordeling.

Resumé:
Het is een keuze om op basis van de geconstateerde make-up verschijnselen te gaan spuiten, het verhoogd de waarde niet, maar onbetwist zijn de gewraakte plekjes aanwezig. Overigens is het geen abnormaal verschijnsel dat op een voertuig van bijna 9 jaar oud dit voorkomt.

Herstel
De "schade" valt in twee stukjes uiteen, te weten: Rechter voorportier:
• De 100% esthetische reparatie is de montage van aanliggende delen, het spuiten van het portier en het uitspuiten van de aanliggende delen. Inclusief lijst et cetera: € 700,–.
• Een uitstekend alternatief (zeker de leeftijd in ogenschouw te hebben genomen) is spot-repair en nieuwe deklijst, kosten hiervan: € 250,–.
Linker achterportier:
• De 100% esthetische reparatie is de montage van aanliggende delen, het spuiten van het portier en het uitspuiten van de aanliggende delen: € 700,–.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Kern van het onderhavige geschil betreft de vraag of de BMW van de consument de eigenschappen bezit die hij op grond van de met de ondernemer gesloten koopovereenkomst mocht verwachten. Naar de commissie uit de stellingen van de consument begrijpt is deze van mening dat zijn BMW niet de eigenschappen bezit die op grond van voornoemde koopovereenkomst mocht verwachten, omdat is gebleken dat deze in het verleden – voorafgaand aan het moment van aankoop van de auto – schade heeft gehad en de blanke lak op sommige plekken loslaat.

De commissie stelt voorop dat de klacht van de consument gegrond zou zijn indien vast zou staan dat de ondernemer heeft meegedeeld dat de BMW in het verleden geen schade heeft gehad. Er is dan immers onjuiste informatie verstrekt nu uit het rapport van de door de commissie ingeschakelde deskundige blijkt dat de BMW in het verleden op diverse delen lichte beschadigingen heeft gehad. Hiervan kan echter niet worden uitgegaan nu vaststaat dat de ondernemer geen mededelingen heeft gedaan omtrent het schadeverleden van de auto. Op de ondernemer rust als verkoper echter ook een mededelingsplicht. Van de ondernemer mag worden verwacht dat hij mededelingen doet over bepaalde hem redelijkerwijs bekende gebreken aan de auto. In casu heeft de door de deskundige ingeschakelde zoals reeds eerder gezegd vastgesteld dat de auto van de consument op diverse delen lichte beschadigingen heeft gehad. De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft echter voorts opgemerkt dat dit geen abnormaal verschijnsel is voor een voertuig van bijna 9 jaar oud, zoals de auto van de consument. Voorts is door voornoemde deskundige opgemerkt dat het bijwerken van de litigieuze plekken de waarde van de auto niet verhoogt. Tenslotte is niet gebleken dat de ondernemer ten tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst wist of moest weten dat de auto in het verleden schade van enige betekenis heeft gehad. Naar het oordeel van de commissie kan derhalve niet worden gezegd dat de BMW van de consument niet de eigenschappen bezit die hij op grond van de met de ondernemer gesloten koopovereenkomst mocht verwachten. De commissie acht de klacht van de consument dan ook ongegrond.

Overigens staat tussen partijen niet ter discussie dat de ondernemer reeds voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt aan de consument heeft aangeboden om de blanke laklaag kosteloos te (laten) herstellen en dit aanbod ter zitting heeft herhaald. Gezien artikel 17 lid 2 van het Reglement Geschillencommissie Voertuigen is de commissie bevoegd iedere beslissing te nemen die zij redelijk en billijk acht ter beëindiging van het onderhavige geschil. De commissie acht het aanbod dat de ondernemer reeds voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt heeft gedaan redelijk ter beëindiging van het onderhavige geschil. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voor zover daaraan nog niet is voldaan.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 15 januari 2014.