Schadevergoeding voor kosten bellen met helpdesk

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ECD08-0582

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de terugbetaling van dubbel betaalde abonnementskosten.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat zij een bedrag van € 99,– dubbel heeft betaald. Tevens heeft zij telefoonkosten gemaakt in verband met het bellen naar de klantenservice van de ondernemer.   In haar brief van 1 februari 2009 aan de commissie stelt de consument dat zij eind december 2008 is overgestapt en pas op 13 januari 2009 een telefoonaansluiting had. Tijdens de feestdagen heeft de consument geen telefoon- of internetaansluiting gehad. Zij heeft in totaal voor € 180,– kosten gemaakt voor het gebruik van de mobiele telefoon. De consument geeft in deze brief aan ook erg boos te zijn dat de ondernemer ontkent dat zij een aantal keren met medewerkers van de ondernemer heeft gebeld en gesproken. De consument verlangt terugbetaling van het bedrag ad € 99,– en vergoeding van haar telefoonkosten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft aangevoerd dat de consument inderdaad een bedrag van € 99,– te veel heeft betaald, maar dat dit bedrag op 29 december 2008 aan de consument is uitbetaald. De ondernemer is bereid de telefoonkosten van de consument te vergoeden, mits de consument specificaties kan sturen waaruit blijkt dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. De ondernemer stemt in met onmiddellijke beëindiging van het abonnement. De ondernemer handhaaft zijn schikkingsvoorstel d.d. 29 december 2008.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer heeft in het verweerschrift aangevoerd dat de consument inderdaad een bedrag ad € 99,– te veel heeft betaald, maar dat dit bedrag op 29 december 2008 aan de consument is terugbetaald. De consument, die niet ter zitting is verschenen, heeft na kennisneming van het verweerschrift de commissie een brief d.d. 1 februari 2009 geschreven. In deze brief heeft de consument niet bestreden dat de ondernemer het te veel betaalde bedrag al heeft terugbetaald. Dit zou wel in de rede hebben gelegen, indien de ondernemer het bedrag niet zou hebben terugbetaald. De commissie gaat er dan ook vanuit dat het te veel betaalde bedrag reeds eind 2008 is terugbetaald. Het terugbetalen heeft echter plaats gevonden nadat de consument haar klacht bij de commissie aanhangig heeft gemaakt, zodat haar klacht gegrond is.   De ondernemer heeft niet met zo veel woorden betwist dat de consument gebeld heeft met de helpdesk van de ondernemer, maar heeft gevraagd om een specificatie van de gesprekskosten teneinde de hoogte van de vergoeding vast te kunnen stellen. De commissie is van oordeel dat dit geen redelijk verzoek is, aangezien de ondernemer zelf kan nagaan hoe vaak en hoe lang de consument gebeld heeft. Voor de consument is dit vele malen lastiger. De consument heeft gesteld 7 keer met de helpdesk te hebben gebeld, hetgeen de commissie niet onaannemelijk voorkomt. Ook de gestelde duur acht de commissie niet onaannemelijk. De commissie acht een vergoeding van € 40,– redelijk.   Voor zover de consument aanspraak wil maken op vergoeding van incassokosten, hetgeen de commissie begrijpt uit de brief van de consument van 5 januari 2009, wijst de commissie dit verzoek af. De consument heeft niet aannemelijk gemaakt dergelijke kosten te hebben gemaakt.   In haar brief aan de commissie van 5 januari 2009 stelt de consument dat zij is overgestapt naar een andere provider maar dat de verbinding niet is gerealiseerd. Gesteld noch gebleken is dat de ondernemer ter zake hiervan een verwijt valt te maken. Voor zover de nieuwe provider een verwijt valt te maken, dient deze klacht in dit geschil buiten beschouwing te blijven.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Voor zover nog relevant, zal de commissie bepalen dat het abonnement per heden geacht wordt te zijn beëindigd.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het abonnement wordt voor zover nog nodig beëindigd per 16 februari 2009. De consument is geen abonnementskosten meer aan de ondernemer verschuldigd.   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 40,– voor gesprekskosten met de helpdesk van de ondernemer. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 16 februari 2009.