Storing in de dag-/nachtmeting; ondernemer heeft lange tijd niets aan het probleem gedaan, consument recht op vergoeding.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Schade    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 54832

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het niet goed functioneren van een elektriciteitsmeter waardoor de consument te veel heeft betaald.   De consument heeft op 3 januari 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Onze elektriciteitsmeter heeft vanaf april 2009 tijd niet juist geschakeld tussen dag- en nachtstroom, waardoor er te weinig nachtstroom en te veel dagstroom is geregistreerd. Ik heb een en ander nauwkeurig bijgehouden en ik weet dus waarover ik het heb. Er is meermalen contact met de ondernemer geweest en met de leverancier, maar tot op heden heeft dat geen enkel resultaat gehad. Ik heb veel tijd en energie in het oplossen van mijn klacht gestoken. Pas nadat ik een geschil bij de commissie aanhangig had gemaakt is de ondernemer in actie gekomen. De ondernemer heeft mij een aanbod gedaan, maar dat vind ik te mager, omdat er geen compensatie wordt geboden voor de kosten die ik heb gemaakt en het ongemak dat mij is bezorgd. Ik stel daarom voor dat de ondernemer mij een vergoeding betaalt, die gelijk is aan het tariefverschil over het totale verbruik gedurende de  periode waarin de meter niet goed heeft gewerkt. Volgens mijn berekening komt dat neer op een bedrag van € 388,16. De ondernemer wil niet verder gaan dan € 98.85. Dat vind ik dus te weinig.   De consument verlangt een vergoeding van € 388,16, althans een door de commissie naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen vergoeding.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument woont in een nieuwbouwwijk waar regelmatig storingen zijn voorgekomen in de doorgifte van het tariefsignaal als gevolg van graafwerkzaamheden. Hierdoor heeft de elektriciteitsmeter meer dagverbruik dan nachtverbruik geregistreerd. Inmiddels is dit hersteld en werkt de meter normaal. Wij begrijpen dat de consument geen vertrouwen meer heeft in een juiste registratie van de door hem verbruikte elektriciteit. Daarom bieden wij aan kosteloos een zogenoemde slimme meter te plaatsen. Wij zijn bereid om het verbruik over de gehele periode te herzien op 50/50 basis. Er wordt dan evenveel laag als hoog verbruik afgerekend. Dat betekent dat de consument voor een verbruik van 1.900 kWh het verschil tussen hoog en laag tarief terugkrijgt. Uit coulance zijn wij bereid uit te gaan van een tariefverschil van € 0,05 per kWh. De consument ontvangt dan € 98.85 retour. Het door de consument verlangde bedrag achten wij te hoog, omdat daarbij niet op basis van 50/50 wordt afgerekend, maar op basis van 100% tariefsverschil.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft ter zitting verklaard de plaatsing van een nieuwe, slimme meter te accepteren. Hij blijft er echter bij dat de financiële compensatie die de ondernemer biedt te gering is. De commissie is het met de consument eens. Doordat de ondernemer lange tijd niets aan het probleem heeft gedaan heeft de consument kosten gemaakt en ongemak ondervonden. De consument heeft geen specificatie overgelegd van de door hem gemaakte kosten. Het door hem voorgestelde bedrag van € 388,16 acht de commissie in verhouding tot de ernst van de klacht te hoog. Rekening houdend met alle haar bekende omstandigheden stelt de commissie de compensatie voor gemaakte kosten en ondervonden ongemak naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op € 125,–. De totale door de ondernemer te betalen vergoeding bedraagt dan € 98,85 + € 125,– = € 223,85. De berekening van het tariefverschil door de ondernemer acht de commissie correct.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.
Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 223,85. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. De ondernemer vervangt de elektriciteitsmeter bij de consument zo spoedig mogelijk door een zogenaamde slimme meter en brengt de consument daarvoor geen kosten in rekening.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 25 augustus 2011.