Tariefstelling met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden die goedkeuring hebben verkregen kan de commissie niet oordelen

  • Home >>
  • Energie Zakelijk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Betaling    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE10-0091

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de kosten van verwijdering van een elektrische aansluiting.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   In het kort behelst ons bezwaar: 1. Onduidelijke voorlichting in het aanvragen van verwijdering van aansluiting elektra. 2. Onduidelijke verwijzing naar kosten voor verwijdering van deze aansluiting onder de link van "verhuizingen". 3. Geen eenduidige opgave van kosten binnen het bedrijf; gas geeft wel offerte en elektra niet. 4. Hoogte van de verwijderingkosten ten opzichte van de werkelijk verrichte werkzaamheden. 5. De monopolistische werkwijze. De verwijdering kan alleen door het bedrijf en daardoor is verhaal niet mogelijk. Men houdt zich aan de vastgestelde tarieven.   De klager verlangt een financiële oplossing ter grootte van het verschil tussen de gefactureerde kosten en de kosten naar verrichte arbeid in redelijkheid.   Standpunt van het bedrijf   Het standpunt van het bedrijf luidt in hoofdzaak als volgt.   Uit onze ten dienste staande gegevens blijkt dat de heer [gemachtigde klager] namens de klager een aanvraag via [website huisaansluitingen] heeft ingediend. Voor wat betreft het gas verliep de procedure verder via de netbeheerder van het gas, [naam netbeheerder gas]. Voor elektriciteit zijn wij de netbeheerder. Omdat het hier een grootverbruikeraansluiting betreft verliep de opzegging bij ons verder middels het invullen van ons opzegformulier "Opzeggen Transportovereenkomst Grootverbruikaansluitingen". De opzegging van de gasaansluiting is verder conform de opzegprocedure en verwijderingprocedure bij [naam netbeheedre gas] verlopen. Dat is een andere netbeheerder en die verdere procedure staat na de melding verder los van die van ons.   Voor wat betreft de klacht van de klager ten aanzien van de voorlichting omtrent het opzeggen en het verwijderen van de aansluitingen wijzen wij erop dat indien de klager een en ander niet geheel duidelijk was hij per e-mail, telefoon of per post contact had kunnen opnemen met ons c.q. rechtstreeks met onze medewerker met wie de klager diverse contacten heeft gehad in mei 2008 omtrent het verwijderen van de 250 A aansluiting.   Nadat klager op 9 februari 2010 via het opzegformulier de grootverbruikaansluiting elektriciteit bij ons heeft opgezegd, is deze opzegging met brief van 2 maart 2010 door ons bevestigd. In contractuele zin is er sprake van aanbod en aanvaarding; opzegformulier, verwijzing naar website voor tarief, akkoordverklaring, opzegformulier. Het door ons gehanteerde beleid en tarief is gebaseerd op het omslagstelsel, dat wil zeggen de gemiddelde werkelijke kosten voor het verwijderen van een dergelijke MS/LS-aansluiting. Daarbij gaat het niet alleen om de verwijdering sec, maar ook om de voorbereidende werkzaamheden en werkzaamheden na verwijdering en overige uren, materialen en diensten (aanpassen netsituatie, tekeningen, voorbereiding en afhandeling technische administratie enzovoorts).   Verder zijn wij van mening dat er van een monopolistische werkwijze geen sprake is. Wij dienen ons qua werkwijze en tarieven te houden aan wet- en regelgeving zoals vastgelegd in het Energierecht, meer specifiek beschreven in de technische voorwaarden en de tarievencode elektriciteit.   Gelet op het vorenstaande verzoeken wij uw commissie de klacht ongegrond te verklaren.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie onderschrijft het standpunt van het bedrijf. Het staat de commissie niet vrij om een oordeel te vellen over de tariefstelling met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden, welke tarieven de benodigde goedkeuring hebben verkregen. De klacht treft dan ook geen doel.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 12 oktober 2010.