Tennisvakantie in water gevallen door ongeschikte tennisbanen. Ter plekke onvoldoende geklaagd.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI09-0364

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 16 december 2008via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor zeven personen naar Kemer in Turkije met verblijf in een hotel op basis van all inclusive, voor de periode van 17 maart tot en met 24 maart 2009 voor de som van € 3.253,25.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben met negen personen van 17 maart tot en met 24 maart 2008 een reis geboekt naar een hotel in Kemer in Turkije. Zoals elk jaar is dit voor ons een tennisvakantie, ter voorbereiding op de competitie. Na informatie te hebben ingewonnen bleek dat het hotel twee tennisbanen heeft. Toen wij arriveerden bleek er maar een tennisbaan beschikbaar te zijn. Op deze tennisbaan was echter het net stuk en op een vreemde wijze gemonteerd. Het leek wel een volleybalnet. De tweede tennisbaan was helemaal niet gereed. De hostess heeft de tennisbanen bekeken en vond ze beneden de maat. Pas na drie dagen konden wij van de tweede tennisbaan gebruik maken. Van tennissen was echter geen sprake. Het net was aan beide kanten een meter tekort. Er was op deze baan ook geen uitloop. Er stond bovendien een levensgroot betonnen blok. Wij verwijzen naar de bijgevoegde foto’s.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij zijn van mening dat de hostess op juiste wijze heeft gehandeld. Ze heeft direct opgetreden op het moment dat klager een klacht meldde. Zij heeft aangegeven dat zij persoonlijk de baan zou bekijken. Op het moment van inspectie was klager aan het tennissen. De hostess heeft geconstateerd dat het net inderdaad kapot was. Zij heeft met het hotel afgesproken dat de volgende dag een nieuw net geplaatst zou worden. Hierna heeft zij niets meer van klager vernomen. Zij verkeerde ook in de veronderstelling dat alles naar tevredenheid was opgelost. Wanneer klager had aangeven dat de oplossing niet toereikend was, had zij bijvoorbeeld kunnen regelen dat klager gebruik kon maken van een of meerder tennisbanen van nabijgelegen accommodaties. Wanneer klager van mening is dat haar volledige vakantie in het water is gevallen had het op haar weg gelegen om melding te maken dat haar klacht niet verholpen was.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Klager heeft een reis naar Kemer geboekt voor negen personen ter voorbereiding van de tenniscompetitie. Zij heeft via de website en telefonisch vernomen dat het door haar uitgekozen hotel over twee tennisbanen beschikten. De door de reisorganisator overlegde informatie maakt melding van een vijfsterren hotel. Onder de titel “sport en ontspanning” wordt vermeld dat tennis beschikbaar is en de faciliteiten overdag gratis kunnen worden gebruikt. In de gegeven omstandigheden mocht klager veronderstellen dat twee tennisbanen benut konden worden, die voldeden aan de minimale vereisten die voor de tennissport noodzakelijk zijn. Op grond van de beschrijving van klager in het dossier en ter zitting, acht de commissie aannemelijk dat daarvan geen sprake was. De tweede tennisbaan was aanvankelijk niet beschikbaar en de eerste tennisbaan verkeerde niet in goede conditie. In die zin heeft klager niet ontvangen wat zij redelijkerwijs verwachten mocht en is reisorganisator tekort geschoten, reden waarom klager recht heeft op een schadevergoeding.   Bij de vaststelling van de schadevergoeding heeft de commissie ermee rekening gehouden dat de hostess direct na de informatiebijeenkomst de banen heeft bekeken en adequate actie heeft ondernomen richting het hotel. Volgens klager heeft dat ertoe geleid dat evenwel pas na drie dagen, derhalve halverwege de vakantie, de tweede baan van een gebrekkig net is voorzien. De commissie kan zich overigens voorstellen dat ook het door klager gefotografeerde betonblik de spelmogelijkheden op de betreffende baan heeft beperkt.   De commissie heeft de schadevergoeding enigszins gematigd omdat klager na de aanvankelijk ingediende klacht niets meer van zich heeft laten horen. Het had op de weg van klager gelegen (artikel 17 ANVR voorwaarden) om nader te melden dat zij van mening was dat zij het hotel niet conform toezegging snel het euvel heeft hersteld en de uiteindelijk geboden faciliteiten niet voldeden. Het is aannemelijk dat de hostess in dat geval alternatieve tennisfaciliteiten had kunnen vinden, mede gelet op het feit dat de hotels in het voorseizoen niet vol zaten. Aldus had de reisorganisator er aan kunnen bijdragen dat het ongerief van klager en haar gezelschap verder beperkt was gebleven. De commissie komt thans uit op een schadevergoeding van € 30,– per persoon.   De commissie acht de klacht derhalve gegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 270,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 26 oktober 2009.