Arbitraal Vonnis

Eiseres dient volledige factuur te voldoen

Waar gaat de uitspraak over? Eiseres heeft een bedrijfspand aangeschaft en de notaris gevraagd de koop en de overdracht te verzorgen. Eiseres klaagt erover dat de opgemaakte akte foutieve aannamen bevat. Eiseres is van mening dat de eindafrekening te hoog is in vergelijking met de geleverde diensten. De notaris handhaaft de factuur. De uren die […]

Lees verder

Facturen moeten worden betaald

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat vordert betaling van de onbetaalde facturen van de cliënt. De cliënt heeft geen verweer gevoerd. De commissie stelt vast dat de advocaat aan alle vereisten heeft voldaan die uit jurisprudentie voortvloeien. De vordering wordt toegewezen. De uitspraak Ondergetekende: mr. A.G.M. Zander te Oosterhout, die in het onderhavige geschil […]

Lees verder

Onbetaalde facturen moeten betaald worden

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over meerdere facturen die onbetaald zijn gelaten door de verweerder. De verweerder is in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren, maar heeft dit nagelaten. De commissie stelt haar bevoegdheid vast. Nu de verzoeker de verweerder van voldoende informatie heeft voorzien over het verschil tussen de rechtbank […]

Lees verder

Consument had schilderwerk zelf moeten onderhouden, zoals van een goede huiseigenaar verwacht mag worden

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een overeenkomst tussen consument en ondernemer. Ondernemer heeft schilderwerk voor consument gedaan. Consument vindt dat (een deel van) het schilderwerk gebrekkig zou zijn en dat dit een verborgen gebrek zou zijn. Consument heeft een expertise bureau onderzoek laten doen naar het geleverde werk. De commissie […]

Lees verder

Ondernemer erkent dat hij tekort is geschoten; klacht gegrond verklaart

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst tussen partijen. Ondernemer zou hiervoor de woning van consument (af)bouwen. Consument vindt dat dit niet naar behoren is gebeurd. De ondernemer heeft in de woning van de consument niet de kozijnen aangebracht die waren voorgeschreven in de Technische Omschrijving die hoorden bij de […]

Lees verder

Advocaat heeft inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting

Waar gaat de uitspraak over? Eiseres heeft in opdracht en voor rekening van verweerder werkzaamheden verricht in verband met een huurgeschil. De declaraties van eiseres zijn onbetaald gebleven. Verweerder stelt dat eiseres meer in rekening heeft gebracht dan nodig was. Het verweer kan niet goed worden beoordeeld, nu dit niet onderbouwd is. Niet is gebleken […]

Lees verder

Client heeft zijn stellingen onvoldoende gemotiveerd

Waar gaat de uitspraak over? Twee advocaten van het kantoor hebben werkzaamheden uitgevoerd voor verweerder. Een deel van de declaraties zijn onbetaald gelaten. De advocaten vorderen nu dat deel van de facturen. De cliënt geeft aan niet tevreden te zijn met de werkzaamheden van de advocaat. De advocaat zou niet voldoende zijn voorbereid en is […]

Lees verder

Client had moeten weten dat de werkzaamheden betaald moesten worden

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat heeft op basis van twee opdrachtbevestigingen werkzaamheden uitgevoerd voor verweerder ter zake van een huurgeschil en een kwestie met de gemeente. De verweerder kwam daarbij niet in aanmerking voor een toevoeging. De verweerder heeft de declaraties van de advocaat onbetaald gelaten. De verweerder geeft aan dat hij een […]

Lees verder

Facturen voor werkzaamheden moeten worden betaald

Waar gaat de uitspraak over? De eiser heeft werkzaamheden voor de verweerster verricht, waarvoor declaraties zijn verstuurd. Deze declaraties zijn onbetaald gebleven. Verweerster meent dat de werkzaamheden van eiseres niet traceerbaar dan wel feitelijk waarneembaar zijn geweest, deels administratieve handelingen betroffen en niet tot een resultaat hebben geleid. De commissie wijst erop dat een advocaat […]

Lees verder