Ontvankelijkheid

Geen overeenkomst tot stand gekomen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 16 oktober 2009 tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft daarbij in opdracht van een transportbedrijf werkzaamheden verricht aan het chalet van de consument in hoofdzaak bestaande uit het aansluiten van een chalet op gas, water en licht tegen de daarvoor door de consument aan het […]

Lees verder

Consument is niet opdrachtgever, daardoor niet consument in de zin van de algemene voorwaarden.

Beoordeling van de bevoegdheid van de commissie en de ontvankelijkheid van de consument Door de ondernemer is bij eerste gelegenheid als verweer aangevoerd dat geen overeenkomst is gesloten met de consument maar met de vorige eigenaar van [het betreffende perceel].   De commissie begrijpt uit die stellingname dat de ondernemer zich (allereerst) beroept op onbevoegdheid […]

Lees verder

Consument is wederpartij van ondernemer: klacht ontvankelijk.

Behandeling van het geschil Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen, omdat uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of de consument in zijn klacht ontvankelijk is.   De Geschillencommissie Installerende Bedrijven (verder te noemen: de commissie) heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.   De commissie overweegt met betrekking tot de […]

Lees verder

Geen sprake van overeenkomst tussen partijen.

Onderwerp van het geschil De consument maakt aanspraak op de zogenaamde “laagste prijsgarantie” van de ondernemer in het kader van een door de consument beoogde koop bij de ondernemer van [een Plasma TV] op 24 november 2007 in het filiaal van de ondernemer.   De consument heeft op 25 november 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt […]

Lees verder

Niet tijdig geklaagd bij ondernemer

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een abonnement voor het leveren van radio- en televisiesignalen.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat de ondernemer ten onrechte en zonder vooraankondiging in december 2007 haar telefoon heeft afgesloten teneinde haar te dwingen om […]

Lees verder

Consument heeft schikkingsaanbod ondernemer geaccepteerd; niet ontvankelijk in zijn klacht

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de grondslag en de omvang van het geïncasseerde abonnementsgeld.   De consument heeft op 11 mei 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer had in 2008 een actie. Daarbij werd voor […]

Lees verder

Nu partijen een minnelijke regeling ter finale kwijting zijn overeengekomen, kan de consument niet meer terugkomen op de klacht.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening van de advocaat ter zake van zijn bijstand aan de cliënt in een civielrechtelijk geschil, de declaraties die de advocaat daarvoor in rekening heeft gebracht en de door de cliënt gevorderde schadevergoeding.   Standpunt van de cliënt   Voor het standpunt van de cliënt […]

Lees verder

Te laat geklaagd bij de commissie, niet voldaan aan artikel 7 lid 1 sub c van het reglement.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening van de advocaat ter zake het verlenen van juridische bijstand aan de cliënt in een civielrechtelijke zaak en de daarvoor in rekening gebrachte declaraties.   Standpunt van de cliënt   Voor het standpunt van de cliënt omtrent de ontvankelijkheid van zijn klacht verwijst de […]

Lees verder

Beroep op niet-ontvankelijkheid faalt. Cliënt heeft bij email geklaagd hetgeen ook als schriftelijk wordt aangemerkt. Bovenmatig veel tijd besteed aan voorbereiding advies.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening van de advocaat ter zake van haar bijstand in een civielrechtelijk geschil, de declaratie die de advocaat bij de cliënt in rekening heeft gebracht en de door de cliënt gevorderde schadevergoeding.   De cliënt heeft deze declaratie niet aan de advocaat voldaan. Het openstaande […]

Lees verder

Hoewel minnelijke regeling buiten de termijn van 4 weken tot stand is gekomen, hebben partijen gehandeld naar strekking van artikel 7 lid 1 sub b reglement

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties die de advocaat terzake heeft gezonden.   Standpunt van de cliënt   Het standpunt van de cliënt luidt in hoofdzaak.   De cliënt heeft de advocaat allereerst gevraagd om advies omtrent de kansen en […]

Lees verder