Warmte

De door de ondernemer in rekening gebrachte kosten voor de afleverset worden door de commissie in de onderhavige kwestie niet redelijk en billijk bevonden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van de in rekening gebrachte kosten voor de afleverset. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Bij mij en de andere huurders is twijfel gerezen over de hoogte van de doorberekening van kosten van de zogenoemde afleverset in de […]

Lees verder

Ondernemer heeft vergoeding aangeboden omdat ten gevolge van storing de temperatuur uitkwam onder de overeengekomen minimale contracttemperatuur. De commissie oordeelt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid het aanbod van de ondernemer onder de gegeven omstandigheden niet onredelijk.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vergoeding voor een storing. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. In maart 2005 heeft zich gedurende meerdere dagen een storing voorgedaan in de toelevering van warm tapwater binnen het appartementencomplex. Na discussie heeft de ondernemer een compensa-tievergoeding van € […]

Lees verder

Eigenaar afleverset; warmtecollector geen afleverunit; vastgesteld dat ondernemer eigenaar is van afleverunit en gerechtigd is om kosten daarvoor bij de consument in rekening te brengen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de stelling van de consument dat hij zelf eigenaar is van de afleverset (voor de levering van warmte) en dat op basis daarvan de ondernemer niet gerechtigd is om daarvoor (jaarlijkse) kosten voor het ter beschikking stellen, onderhoud en service van de afleverset in rekening te brengen. De […]

Lees verder

Afsluitkosten stadsverwarming; overstappen op een andere warmtevoorziening waardoor de aansluiting beëindigd dient te worden; kosten in dit geval voor rekening van de consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil tussen partijen heeft betrekking op de afsluitkosten stadsverwarming die volgens de consument ten onrechte in rekening zijn gebracht. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De klacht van de consument is ontstaan op 16 april 2015 en op 2 mei 2015 aan […]

Lees verder

Aanpassing tariefstructuur door ondernemer; op grond van de Warmtewet ondernemer genoodzaakt om de tariefstructuur aan de nieuwe situatie aan te passen; ondernemer daartoe gerechtigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarnota over 2014, met name de in rekening gebrachte kosten voor de afleverset warmte in verband met de levering van stadsverwarming en daarmee samenhangend een verhoging van de vaste kosten. De consument stelt dat de klacht op 19 februari 2015 is ontstaan en hij heeft de klacht […]

Lees verder

Kosten centrale afleverset; ingevolge de Warmtewet mag een ondernemer niet meer dan redelijke kosten voor ter beschikking stellen van de afleverset bij de consument in rekening brengen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening over 2014, met name de daarbij door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte kosten van de centrale afleverset voor de levering van warm tapwater. De consument stelt dat de klacht op 6 maart 2015 is ontstaan en hij heeft de klacht op 9 maart […]

Lees verder

Commissie in beginsel niet bevoegd te beslissen over hoogte tarieven ook voor wat betreft Warmtewet; hier heeft commissie marginale beoordelingsruimte en oordeelt geen sprake van evident onredelijke tarieven.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening over 2014, met name de daarbij door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte kosten van de centrale afleverset voor de levering van warm tapwater. Daarnaast zijn er nog een aantal klachten als hierna vermeld. De consument stelt dat de klacht op 10 november 2014 […]

Lees verder

Er is sprake van een reeds bestaand warmtenet, waarop de woning van de consument moest worden aangesloten; andere wijze van warmtevoorziening was niet mogelijk; artikel 6 Warmtewet en NMDA principe.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer aan consument in rekening gebrachte kosten voor de aansluiting van de woning van de consument op stadsverwarming. De klacht is volgens de consument ontstaan op 10 september 2014 en zij heeft de klacht bij brief d.d. 31 oktober 2014 schriftelijk aan de ondernemer voorgelegd. […]

Lees verder

De commissie oordeelt dat uit de brief van de Minister van 7 juli 2014 blijkt dat deleverancier van warmte voor de warmte-afleverset een vergoeding in rekening mag brengen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer vanaf 1 januari 2014 in rekening gebrachte kosten van de zogenaamde ‘warmte afleverset’.   De consument heeft op 4 februari 2014 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Voor de stadsverwarming […]

Lees verder

Ondernemer mag aansluitbijdrage in rekening brengen naast wettelijk maximumtarieven voor warmte. Warmtewet. Klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten die vanaf 1 januari 2014 voor stadsverwarming zijn berekend. De consument heeft op 9 februari 2014 de klacht bij de ondernemer aangekaart. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer berekent voor stadsverwarming de wettelijke maximumtarieven voor vastrecht, […]

Lees verder