Opzegging overeenkomst

Ondernemer medeverantwoordelijk voor formulering gastouder overdrachtsformulier en niet juist omgaan met contractsopzegging consument

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de vraag of de gastouder en het gastouderbureau wel professioneel zijn omgegaan met het de opzegging van het contract door de consument. Het door de gastouder ingevulde overdrachtsformulier vermeldt niet alleen objectieve omstandigheden en observaties over de zoon van consument, maar ook een weinig objectief […]

Lees verder

Ondernemer mocht sportschoolabonnement niet eenzijdig opzeggen

Waar gaat de uitspraak over? De consument had een fitnessabonnement bij de ondernemer. De consument klaagt over het feit dat de ondernemer het lidmaatschap van de consument heeft beëindigd zonder dat haar is medegedeeld op welke gronden deze beslissing is genomen. De consument verlangt dat het abonnement weer ingaat nadat het abonnement dat zij inmiddels […]

Lees verder

Gegronde klachten niet zo ernstig dat onmiddellijke opzegging zonder inachtneming van opzegtermijn geheel gerechtvaardigd is, wel onvolkomenheden

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de opzegging van de plaatsingsovereenkomst door de consument zonder inachtneming van de opzegtermijn. De consument was gelet op een aantal (gestelde) voorvallen van oordeel dat haar kind aan een onveilige situatie zou worden blootgesteld als het kind naar de kinderopvang zou worden gebracht. De consument heeft daarom de […]

Lees verder

Geen sprake van uitzonderlijke omstandigheden waardoor opzegtermijn achterwege kan blijven, consument dient maand opzegtermijn te betalen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de medewerkersbezetting tijdens de opvang van kinderen door de ondernemer. De consument heeft meermaals op de groep alleen een stagiaire aangetroffen en vond dat ze haar kind daar niet kon achterlaten. De consument had het gevoel dat er geen controle over de situatie was; de veiligheid van […]

Lees verder

Uit de overeenkomst blijkt duidelijk een einddatum, beroep op algemene voorwaarden faalt

Waar gaat de uitspraak over? De consument en zijn partner hebben een fitnessabonnement met personal trainer-check voor één maand afgesloten bij de ondernemer. Dit abonnement blijkt volgens de consument echter niet te bestaan. Ook klaagt de consument over de wijze van klachtafhandeling van de ondernemer. De consument verlangt daarom restitutie van het abonnementsgeld vanaf 9 […]

Lees verder

Geen sprake van overmacht door personeelsgebrek, plaatsingsovereenkomst blijft ongewijzigd van kracht

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige opzegging van de plaatsingsovereenkomst voor de buitenschoolse opvang van de dochter van de consument. De consument betwist dat sprake is van zwaarwegende belangen die een dergelijke eenzijdige beëindiging rechtvaardigen. De consument heeft getracht met de ondernemer in overleg te treden over de beëindiging en alternatieven […]

Lees verder

Geen sprake van overmacht door personeelsgebrek, plaatsingsovereenkomst blijft ongewijzigd van kracht zoals aanvankelijk overeengekomen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige opzegging van de plaatsingsovereenkomst voor de opvang van de zoon van de consument. De ondernemer heeft bij brief de overeenkomst voor de opvang van de zoon van de consument opgezegd met ingang van de startdatum van de opvang. De consument betwist dat sprake is van […]

Lees verder

Geen grondslag eenzijdige wijziging aanvullende algemene voorwaarden en opzegging plaatsingsovereenkomst onzorgvuldig

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige wijziging van de aanvullende algemene voorwaarden door de ondernemer en de opzegging van de plaatsingsovereenkomsten door de ondernemer. De consument meent dat deze wijzigingen onredelijk bezwarend zijn omdat van overmacht geen of onvoldoende sprake is. Deze opzegging van de overeenkomst is bovendien niet rechtsgeldig omdat het […]

Lees verder