Bevoegdheid

Bedrijfspand

Beoordeling Het geschil betreft de bemiddeling bij de verkoop van een bedrijfspand.   De commissie is niet bevoegd te oordelen over geschillen betreffende bedrijfsmatig onroerend goed. Haar bevoegdheid is immers gebaseerd op de NVM Consumentenvoorwaarden en deze zijn hierop uiteraard niet van toepassing.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd van het geschil kennis […]

Lees verder

Geen contractuele relatie

Beoordeling van het geschil De commissie heeft het volgende overwogen.   De klacht is ingediend tegen “(…)”; “(…)” staat kennelijk voor “(…)”. “(…)” is, zo begrijpt de commissie, belast met het beheer in opdracht van een VvE van een appartementengebouw waarin de consument woont. De klacht heeft betrekking om de registratie van afgenomen warmte.   […]

Lees verder

Inname klacht door het secretariaat laat beslissingsvrijheid van de commissie in tact. Geen contractuele relatie tussen TPG en consument. Commissie onbevoegd.

Onderwerp van het geschil   Het niet nakomen van een gentleman agreement.   Standpunt van ondernemer   Het standpunt van TPG luidt in hoofdzaak als volgt.   In het onderhavige geval gaat het volgens TPG om een klacht van een consument als geadresseerde en in die hoedanigheid heeft de consument geen contractuele relatie met TPG. […]

Lees verder
  • 2 juli 2009
  • Post

Commissie in principe niet bevoegd was, maar TPG heeft ingestemd met een behandeling door de commissie. Consument heeft geen aanspraak heeft op een hogere schadevergoeding dan toegekend.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het zoekraken van een postpakket.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op 26 februari 2002 via het postkantoor te Vlissingen een postpakket verzonden, inhoudende een computer ter waarde van € 1500,–. Op dit […]

Lees verder
  • 2 juli 2009
  • Post

Klachten daterend van vóór de installatiedatum van de commissie vallen buiten bevoegdheid commissie

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de kwaliteit van de dienstverlening en met name op het onvoldoende informeren over de consequenties van het vervatten van afspraken in een echtscheidingsconvenant en het feit dat een dergelijke beschikking geen executoriale titel vormt.   Standpunt van de cliënt Het standpunt van de cliënt luidt in […]

Lees verder

Tussen consument en koper is een afspraak gemaakt ten behoeve van de makelaar (derdenbeding). Daarop zijn echter geen algemene voorwaarden met geschillenregeling van toepassing. Commissie onbevoegd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de ingevolge de koopakte door de consument verschuldigde courtage van € 3.000,–.   Ambtshalve beoordeling   De commissie stelt vast dat het geschil voortvloeit uit een koopovereenkomst betreffende zogenaamde Maatschappelijk Gebonden Eigendom. Zakelijk weergegeven is sprake van een samenstel van overeenkomsten die beogen de eigendom van het appartementsrecht [adres] […]

Lees verder

De tot stand gekomen overeenkomst kan alleen gesloten zijn onder de toen geldende algemene voorwaarden, waarin deze commissie nog niet als bevoegde instantie werd aangewezen. Commissie niet bevoegd.

Beoordeling van het geschil De commissie heeft het volgende overwogen.   In april 2005 is opdracht tot bemiddeling bij de verkoop van een aan de consument toebehorende woning verstrekt en in de loop van 2005 hebben in dat verband diverse activiteiten plaats gevonden. De ondernemer had de beschikking gekregen over een sleutel van het te verkopen […]

Lees verder

Bij gebreke van een overeenkomst tussen partijen kunnen de algemene voorwaarden van de NVM waarin de bevoegdheid van deze commissie is geregeld, niet van toepassing zijn en is de commissie dus niet bevoegd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de consument aan de ondernemer verweten verzwijging van gebreken aan de door de consument gekochte woning. De consument verwijt de makelaar dat deze bepaalde bijzonderheden met betrekking tot gebreken aan het zwembad verzwegen heeft.   De consument heeft op 13 maart 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. […]

Lees verder

Zeer belangrijk deel van het object van het taxatierapport is eigendom van een rechtspersoon, die bedrijfsmatige belangen behartigt. Geen consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer uitgevoerde taxatie.   Door de consument is een bedrag van € 6.775,66 in depot gestort bij de commissie.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De uitgevoerde taxatie is zonder mijn toestemming doorgegeven aan derden, […]

Lees verder

Klager heeft gehandeld in de uitoefening van zijn beroep. Klager heeft bemiddeld tussen de makelaar en de opdrachtgever. Het overlijden van de opdrachtgever maakt klager geen contractspartij.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de vraag of [naam consument] de door de ondernemer aan hem gestuurde taxatienota is verschuldigd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de [naam consument] luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is geen overeenkomst tussen mij en de ondernemer. Ik heb de ondernemer verzocht […]

Lees verder
1 13 14 15