2022

Zorgaanbieder heeft voorafgaand aan operatie informatie verstrekt. Geen aanwijzingen dat er onzorgvuldig is gehandeld bij de operatie.

Waar gaat de uitspraak over? Klacht betreft de door cliënt gestelde malpositie van een in zijn linker heup geplaatste prothese (schroefcup). Ook is er volgens hem onvoldoende informatie verstrekt over de specifieke risico’s van de geplaatste cup. Volgens zorgaanbieder is cliënt voldoende geïnformeerd over de operatie en mogelijke complicaties. Het herstel van de operatie verliep […]

Lees verder

Jas genereert niet de warmte die consument mocht verwachten

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de gekochte jas niet voldoende warmte genereert. De ondernemer wil de jas niet terugnemen, omdat het logo zou zijn ingekleurd. De consument betwist dit. De commissie stelt samen met de deskundige vast dat het logo van de jas niet is ingekleurd, maar dat er een […]

Lees verder

Interne klachtenregeling niet gevolgd, kan cliënte niet worden verweten. Onvoldoende bewijs dat er medische informatie is verstrekt aan vader van de kinderen

Waar gaat de uitspraak over? Volgens cliënte heeft de zorgaanbieder de geheimhoudingsplicht geschonden. Haar ex-partner is geïnformeerd door zijn ex-collega’s over een van hun kinderen. Cliënte betwist de stelling van het ziekenhuis dat zij het klachtentraject voortijdig heeft afgebroken; volgens cliënte is dat gebeurd door de klachtenfunctionaris aan wie zij heeft meegedeeld dat zij geen […]

Lees verder

Onbetaalde facturen moeten betaald worden

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over meerdere facturen die onbetaald zijn gelaten door de verweerder. De verweerder is in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren, maar heeft dit nagelaten. De commissie stelt haar bevoegdheid vast. Nu de verzoeker de verweerder van voldoende informatie heeft voorzien over het verschil tussen de rechtbank […]

Lees verder

Schikking ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat wenst betaling van de declaraties, ten hoogte van € 17.415,02. De cliënt geeft aan niet tevreden te zijn met de dienstverlening van de advocaat. De cliënt wil dat de advocaat de extra gemaakte kosten vergoedt, die hij heeft gemaakt omdat de advocaat met de werkzaamheden is gestaakt. Tijdens […]

Lees verder

Vervoer door ondernemer van school naar BSO gestaakt vanwege personeelstekort. Geen recht op vervoer, niet overeenkomsten tussen partijen, enkel service ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het vervoer van de kinderen door de ondernemer van de school naar de buitenschoolse opvang. De kinderen van de consument worden tweemaal per week opgevangen door de ondernemer, maar de ondernemer heeft medegedeeld dat de kinderen (wonend in een bepaald gebied) die door de ondernemer worden opgevangen na […]

Lees verder

Gegronde klachten niet zo ernstig dat onmiddellijke opzegging zonder inachtneming van opzegtermijn geheel gerechtvaardigd is, wel onvolkomenheden

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de opzegging van de plaatsingsovereenkomst door de consument zonder inachtneming van de opzegtermijn. De consument was gelet op een aantal (gestelde) voorvallen van oordeel dat haar kind aan een onveilige situatie zou worden blootgesteld als het kind naar de kinderopvang zou worden gebracht. De consument heeft daarom de […]

Lees verder

Geen sprake van uitzonderlijke omstandigheden waardoor opzegtermijn achterwege kan blijven, consument dient maand opzegtermijn te betalen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de medewerkersbezetting tijdens de opvang van kinderen door de ondernemer. De consument heeft meermaals op de groep alleen een stagiaire aangetroffen en vond dat ze haar kind daar niet kon achterlaten. De consument had het gevoel dat er geen controle over de situatie was; de veiligheid van […]

Lees verder

Pakket dat perfect aansluit op situatie consument biedt ondernemer niet aan. Advies ondernemer is algemeen, consument heeft eigen verantwoordelijkheid bij aangaan overeenkomst.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het advies dat de ondernemer heeft gegeven aan de consument voor wat betreft het opvangpakket dat de consument het beste kan overeenkomen. De consument is van oordeel dat de manier waarop de ondernemer informatie geeft over de verschillende pakketten onduidelijk is. De ondernemer heeft aangevoerd dat vijf […]

Lees verder